Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Personen met een handicap

De EU promoot een actieve en volwaardige rol van gehandicapten in de samenleving, zoals die ook door het EU-mensenrechtenbeleid wordt bepleit. De behandeling van mensen met een handicap moet stoelen op rechten, niet op ad hoc-beslissingen. Deze zienswijze ligt ook ten grondslag aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, dat mede is ondertekend door de EU.

De Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 bouwt voort op het bovengenoemde VN-verdrag en maakt gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met het Actieplan voor personen met een handicap (2004-2010).

De strategie heeft acht prioriteiten:

1. Toegankelijkheid: goederen en diensten toegankelijk maken voor personen met een handicap en de hulpmiddelenmarkt stimuleren

2. Participatie: ervoor zorgen dat gehandicapten hun rechten als EU-burger ten volle kunnen benutten ervoor zorgen dat gehandicapten zonder belemmering kunnen deelnemen aan het openbare leven en vrijetijdsactiviteiten het stimuleren van goede lokale dienstverlening

3. Gelijke kansen: discriminatie op grond van handicaps bestrijden en gelijke kansen bevorderen

4. Werkgelegenheid: het aandeel van personen met een handicap op de vrije arbeidsmarkt aanzienlijk laten stijgen Gehandicapten vormen een zesde deel van de bevolking in de werkende leeftijd, maar zij vinden vaak geen werk.

5. Onderwijs en opleiding: inclusief onderwijs en permanente educatie voor scholieren en studenten met een handicap bevorderen Gelijke toegang tot goed onderwijs en permanente scholing stelt gehandicapten in staat een volwaardige rol in de samenleving te spelen en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. De Commissie heeft al verschillende onderwijsinitiatieven voor gehandicapten ontplooid. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Agentschap voor Ontwikkeling van onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften en de specifieke studiegroep inzake handicaps en een leven lang leren.

6. Sociale bescherming: behoorlijke levensomstandigheden bevorderen, armoede en sociale uitsluiting bestrijden

7. Gezondheid: gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en gerelateerde faciliteiten bevorderen

8. Extern optreden: de rechten van gehandicapten stimuleren in de EU-programma's voor uitbreiding van de EU en in internationale ontwikkelingsprogramma's

De Commissie ondersteunt verder het ANED (Academic Network of European Disability experts) dat de Commissie voorziet van analyses van nationale omstandigheden, beleid en data. ANED beheert ook disability-europe.net dat een overzicht geeft van de belangrijkste instrumenten die de EU en haar lidstaten gebruiken om het VN-verdrag uit te voeren. De ontwikkeling van deze website stond al op de actielijst (2010-2015) bij de Europese strategie voor mensen met een handicap.

Delen