Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Personen met een handicap

Een blinde vrouw met een geleidehond en een witte stok op een zebrapad

© Shutterstock / goodluz

Volgens de prognoses heeft in 2020 een vijfde van de EU-bevolking een zekere vorm van functiebeperking. De EU en haar lidstaten willen de sociale en economische situatie van personen met een handicap verbeteren, voortbouwend op het EU-Handvest van de grondrechten en het Verdrag betreffende de werking van de EU.

De Europese Unie en al haar lidstaten hebben zich aangesloten bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit belangrijke verdrag is voor de EU in werking getreden in januari 2011 en heeft bijgedragen tot de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020.

Belangrijkste initiatieven op het gebied van handicaps

De Commissie ondersteunt de lidstaten ook bij de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door middel van het Europees semester en met EU-middelen.

Enkele nuttige beleidsinstrumenten zijn: 

  • de Europese pijler van sociale rechten, waarbij beginsel 17 is gewijd aan personen met een handicap en handicaps worden meegenomen in overige relevante beginselen
  • het Europees semester, het kader voor de coördinatie van het economisch beleid in de hele EU dat informatie verstrekt over de situatie van personen met en zonder handicap in de EU-lidstaten.

Bewustmaking

De Europese Commissie wil meer bekendheid geven aan de leefomstandigheden van personen met een handicap, de uitdagingen die zij in het dagelijks leven ondervinden en de instrumenten om hun leven te verbeteren. Zij publiceert ook een verslag over haar uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Om dit doel te bereiken, organiseert de Commissie elk jaar

  • de Conferentie Internationale Dag van personen met een handicap
  • de Access City Award voor steden die opmerkelijke inspanningen hebben geleverd om toegankelijker te worden
  • een jaarlijkse forum over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  • opleidingen voor juristen en beleidsmakers over gehandicaptenbeleid en -wetgeving

Ondersteuning

De EU biedt financiële steun aan een aantal gehandicaptenorganisaties op EU-niveau en aan ngo’s (in het kader van het  programma Rechten, gelijkheid en burgerschap) om hun deelname aan de besluitvorming op EU-niveau te vergemakkelijken. Zij bieden bijv. meer inzicht in de ontwikkeling van de wetgeving en het beleid op EU-niveau. Het gaat onder andere om de volgende organisaties:

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn de belangrijkste financiële instrumenten om de economische en sociale cohesie te versterken. Zij dragen bij tot de sociale inclusie van de meest kwetsbare burgers, waaronder die met een handicap.

Het ANED (Academic Network of European Disability experts) voorziet de Commissie van analyses van beleid en data uit de EU-lidstaten. Het ANED beheert ook DOTCOM, een databank van beleidsinstrumenten in verband met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Delen