Ondersteuning van de economische ontwikkeling

Ruim de helft van de EU-financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen worden door de Europese Commissie en de EU-landen samen beheerd. 

Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu.

De ESIF zijn voornamelijk gericht op 5 gebieden:

  • onderzoek en innovatie
  • digitale technologie
  • een CO2-arme economie
  • duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen
  • kleine ondernemingen

De vijf fondsen

De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn:

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) streeft naar een evenwichtige ontwikkeling in alle regio’s van de EU.
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) steunt werkgelegenheidsprojecten in heel Europa en investeert in het Europees menselijk kapitaal: werknemers, jongeren en alle werkzoekenden.
Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Cohesiefonds (CF) financiert vervoers- en milieuprojecten in landen waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking lager is dan 90 % van het EU-gemiddelde. In 2014 waren dat Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Cohesiefonds (CF)

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is gericht op specifieke problemen van de plattelandsgebieden in de EU.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) helpt vissers over te stappen op duurzame visserijpraktijken, en kustgemeenschappen hun economie te diversifiëren, waardoor de levenskwaliteit in Europese kustgebieden verbetert.
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Het beheer van de fondsen

Al deze fondsen worden via partnerschapsovereenkomsten beheerd door de EU-landen zelf.

Elk land stelt samen met de Europese Commissie een overeenkomst op, waarin wordt aangegeven hoe de middelen in de lopende financieringsperiode 2014-2020 zullen worden gebruikt.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Uit deze partnerschapsovereenkomsten komt een reeks investeringsprogramma's voort, waarmee de middelen over verschillende regio’s en projecten op de betrokken beleidsgebieden worden verdeeld.

Investeringsgebieden

ESIF-begunstigden

Resultaten van de onderhandelingen

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Documenten