Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die Verordening (EG) nr. 45/2001 en Beschikking nr. 1247/2002/EG vervangt.

Dit algemene beleid geldt voor alle websites van de EU-instellingen in het europa.eu-domein. Hoewel u de meeste van deze websites kunt raadplegen zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten persoonsgegevens doorgeven.

De betrokken websites houden zich dan aan bovengenoemde verordening en leggen in een specifieke privacyverklaring uit hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • er voor elke e-dienst een gegevensbeheerder wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt
 • er bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming is die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die betrokkenen op hun verplichtingen wijst
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt

De websites van de Europese Unie in het .eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat we over die sites geen zeggenschap hebben, raden we u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

E-diensten

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 • informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en anderen gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden
 • interactieve communicatiediensten die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsorganen verbeteren, zodat het makkelijker wordt om raadplegingen over beleid te houden en feedback te ontvangen
 • transactiediensten die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële transacties, werving en selectie, inschrijvingen voor evenementen en aanschaf van documenten.

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke informatie wordt verzameld, waarom en hoe verzamelt de EU persoonsgegevens voor een bepaald doel?
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens?
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren?
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 • Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?
 • Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Europa Analytics

Europa Analytics is de software waarmee we meten hoe doeltreffend en efficiënt de websites op europa.eu zijn.

Standaard worden bezoekers gevolgd met directe, permanente cookies, afkomstig van de server van europa.eu. U kunt ervoor kiezen om niet via cookies te worden gevolgd (opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

U kunt hieronder nagaan wat uw huidige status is. Klik op gewenste hokje als u uw voorkeur wilt veranderen.

De Europese Commissie beheert de interinstitutionele website europa.eu namens alle EU-instellingen en -organen. Wilt u op die pagina's niet gevolgd worden? Lees dan de juridische mededeling.

Andere EU-instellingen en -organen gebruiken momenteel hun eigen analysesysteem. Meer informatie vindt u in hun juridische mededelingen.

De keuze om niet via cookies te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites.

Meer over Europa Analytics

Contact opnemen met EUROPA-websites

Veel pagina’s op de Europa-site hebben een "contact"-link, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.Als we een e-mail van u ontvangen, verzamelen we alleen uw persoonsgegevens om u te kunnen antwoorden.

Als de beheerder van de mailbox dat niet zelf kan, stuurt hij uw bericht door naar een andere dienst. Per e-mail vertelt hij u dan om welke dienst het gaat.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Gegevens beveiligen

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op een computer van de externe subcontractant, die zich als verwerker ervan aan de privacyregels (Verordening (EU) 2018/1725) moet houden. 

Gegevens inkijken, wijzigen of wissen

Wilt u uw persoonsgegevens die de gegevensbeheerders van EUROPA en de subsites daarvan hebben opgeslagen, inkijken, wijzigen of wissen, dan kunt u een e-mail sturen naar de gegevensbeheerder van EUROPA bij het directoraat-generaal Communicatie op het hierondervermelde adres. Vermeld in uw bericht duidelijk wat u wilt en de URL van de website of webpagina’s waarover u het heeft.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu