Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij Verordening (EG) nr. 45/2001 (en dus nog niet bij de AVG, de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679). De nieuwe versie van Verordening 45/2001 wordt binnenkort goedgekeurd. Zodra dit is gebeurd, worden de juridische mededelingen op europa.eu aangepast.

Dit algemene beleid geldt voor de websites van de EU-instellingen in het .eu-domein. Hoewel u de meeste van deze websites kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten uw persoonsgegevens doorgeven. De betrokken websites houden zich dan aan bovengenoemde verordening en leggen in een specifieke privacyverklaring uit hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • er voor elke specifieke e-dienst een voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt,
 • er bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming is die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die betrokkenen op hun verplichtingen wijst (art. 24 van de verordening),
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt (zie art. 41 tot 45 van de verordening).

De websites van de Europese Unie in het .eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Omdat we over die sites geen zeggenschap hebben, raden we u aan om zelf na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 • Informatiediensten bieden burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken.
 • Interactieve communicatiediensten verbeteren het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen. Zo wordt het makkelijker om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme in te stellen, teneinde een bijdrage te leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU.
 • Transactiediensten geven toegang tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke informatie wordt verzameld, waarom en hoe? De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens mogen niet worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens? De EU zal informatie alleen aan andere personen of instanties doorgeven voor zover dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De EU stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor direct marketing-doeleinden.
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren? Als betrokkene kunt u om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. In andere gevallen mogen zij alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard? De EU bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het gestelde doel of de verdere verwerking.
 • Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?
 • Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Europa Analytics 

Europa Analytics is de software (op basis van Piwik) waarmee we meten hoe doeltreffend en efficiënt de websites op europa.eu zijn.

Standaard worden bezoekers gevolgd met directe, permanente cookies, afkomstig van de server van europa.eu. U kunt ervoor kiezen om niet via cookies te worden gevolgd (opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

U kunt hieronder nagaan wat uw huidige status is. Klik op gewenste hokje als u uw voorkeur wilt veranderen.

De Europese Commissie beheert de interinstitutionele website europa.eu namens alle EU-instellingen en -organen. Wilt u op die pagina's niet gevolgd worden? Kijk dan bij de juridische mededeling.

Andere EU-instellingen en -organen (bijv. het Europees Parlement) gebruiken momenteel hun eigen analysesysteem. Meer informatie vindt u in de desbetreffende juridische mededeling.

De keuze om niet via cookies te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites.

Meer over Europa Analytics

Wat gebeurt er met e-mails die u ons stuurt?

Veel pagina’s op de Europa-site hebben een "contact"-link, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.

Als wij een e-mail van u ontvangen, bewaren we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen antwoorden. Als de beheerder van de mailbox dat niet zelf kan, stuurt hij uw bericht door naar een andere dienst. Per e-mail vertelt hij u dan om welke dienst het gaat.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?

Alle verzamelde gegevens worden voor verwerking opgeslagen op een computer van bovengenoemde contractant, die de regels in verband met gegevensbescherming en vertrouwelijkheid (Verordening (EG) 45/2001) moet naleven. 

Hoe kunt u uw gegevens inkijken, wijzigen of wissen?

Wilt u nagaan welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen of wilt u deze laten wijzigen, corrigeren of wissen, neem dan contact op met de toezichthouder via onderstaande contactgegevens en geef daarbij duidelijk aan wat uw verzoek is. 

Contact

Contact

De Europese Commissie bezoeken, algemene vragen stellen aan de Europese Unie, informatie aanvragen over een bezoek aan de EU-instellingen