Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άτομα με αναπηρία

Γυναίκα τυφλή διασχίζει διάβαση πεζών κρατώντας σκύλο-οδηγό και λευκό μπαστούνι

© Shutterstock / goodluz

Έως το 2020 το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD). Η σημαντική αυτή συνθήκη τέθηκε σε ισχύ για την ΕΕ τον Ιανουάριο 2011 και αποτέλεσε τη βάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 .

Βασικές πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρίες

Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μέσω κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ορισμένα χρήσιμα εργαλεία πολιτικής είναι: 

  • ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η αρχή 17 αφορά τα άτομα με αναπηρίες, και σε άλλες αρχές του τίθενται τα ζητήματα για την αναπηρία
  • το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες στα κράτη μέλη

Ευαισθητοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή και τα εργαλεία για τη βελτίωση της ζωής τους. Προβάλλει επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν με στόχο την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο

  • τη διάσκεψη για την ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με αναπηρίες
  • το βραβείο προσβάσιμης πόλης, το οποίο ανταμείβει τις πόλεις που έχουν καταβάλει εξαιρετικές προσπάθειες να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες
  • το ετήσιο φόρουμ εργασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
  • κατάρτιση των νομικών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρίες

Στήριξη

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω ετήσιας επιχορήγησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και ΜΚΟ (στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»), ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις διαδικασίες της ΕΕ. Για παράδειγμα, εκφράζουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ. Πρόκειται για τις ακόλουθες οργανώσεις:

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Συμβάλλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των πλέον ευάλωτων πολιτών, κυρίως των πολιτών με αναπηρίες.

Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Αναπηρίας (ANED) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλυση δεδομένων και πολιτικών από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων DOTCOM, η οποία εξασφαλίζει την παρακολούθηση των μέσων πολιτικής που σχετίζονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) στην ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα