Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Handicappede

EU arbejder for aktiv inklusion af mennesker med handicap og deres fulde deltagelse i samfundslivet i overensstemmelse med EU's menneskerettighedstilgang til handicapspørgsmål. Handicap drejer sig om rettigheder, ikke om skøn. Denne holdning ligger også til grund for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som EU har skrevet under på.

Europa-Kommissionens europæiske handicapstrategi for 2010-2020, der blev vedtaget i 2010, bygger på FN-konventionen om handicappedes rettigheder og tager højde for erfaringerne med EU's handlingsplan vedrørende handicap for 2004-2010.

Målsætningerne for strategien skal nås via initiativer på otte prioriterede områder:

1. Adgang: At gøre varer og tjenesteydelser tilgængelige for personer med handicap og booste markedet for hjælpemidler.

2. Deltagelse: At sikre, at personer med handicap nyder godt af alle fordelene ved EU-borgerskabet, at fjerne hindringer for lige deltagelse i det offentlige liv og fritidsaktiviteter og at fremme tilgængeligheden af serviceydelser af høj kvalitet i nærmiljøet.

3. Ligestilling: At bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap og fremme lige muligheder.

4. Beskæftigelse: Markant at øge andelen af personer med handicap, der arbejder på det åbne arbejdsmarked. Handicappede udgør en sjettedel af EU's samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder, men deres beskæftigelsesgrad er relativt lav.

5. Almen uddannelse og erhvervsuddannelse: At fremme inklusiv uddannelse og livslang læring for elever og studerende med handicap. Lige adgang til en kvalitetsuddannelse og livslang læring gør det muligt for mennesker med handicap at deltage fuldt ud i samfundslivet og øge deres livskvalitet. EU-Kommissionen har iværksat en række uddannelsesinitiativer for personer med handicap. Der findes bl.a. Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov og en særlig studiegruppe om handicap og livslang læring.

6. Social beskyttelse: At fremme værdige levevilkår og bekæmpe fattigdom og social udstødelse.

7. Sundhed: At fremme lige adgang til sundhedstjenester og dertil knyttede serviceydelser.

8. Initiativer uden for EU: At fremme rettigheder for personer med handicap i EU-udvidelsesprocessen og internationale udviklingsprogrammer.

Kommissionen støtter også det akademiske netværk af europæiske handicapeksperter (ANED), som forsyner Kommissionen med analyser af nationale forhold, politikker og data. ANED forvalter også et onlineværktøj, der giver overblik over de primære tiltag i medlemslandene og EU, der er nødvendige for gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Oprettelsen af onlineværktøjet er et af initiativerne på den liste over initiativer for 2010-2015, som ledsager den europæiske handicapstrategi.

Del denne side