Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

En Union med lige muligheder: Strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030

I marts 2021 vedtog Europa-Kommissionen strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030.

Den nye strategi bygger på resultaterne af forgængeren, den europæiske handicapstrategi 2010-2020, som banede vejen for et EU uden hindringer for personer med handicap og gav dem bedre muligheder for at udnytte deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet og økonomien. Men på trods af de fremskridt, der er sket i det seneste årti, er der stadig store hindringer for personer med handicap, og de risikerer i højere grad end andre fattigdom og social udstødelse.

Formålet med den nye strategi er at nå frem til at sikre, at alle med handicap i EU – uanset køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion, tro, alder eller seksuel orientering –

 • kan nyde godt af menneskerettighederne
 • har lige muligheder og lige adgang til at deltage i samfundet og økonomien
 • selv kan beslutte, hvor, hvordan og med hvem de vil bo
 • kan bevæge sig frit i EU uanset de behov, de måtte have for hjælp
 • ikke længere udsættes for forskelsbehandling

Den nye, styrkede strategi tager højde for, at handicap kan være mange ting. Den omfatter både fysiske og psykiske handicap, udviklingshæmning og sensorisk funktionsnedsættelse (i overensstemmelse med artikel 1 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap) – og det vil sige både synlige og usynlige handicap.

Strategien afspejler, at særligt kvinder, børn, ældre, flygtninge og socioøkonomisk sårbare med handicap i særlig grad risikerer problemer, og bygger derfor på en intersektionel tankegang, som er i tråd med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og FN's mål for bæredygtig udvikling.

Den indeholder en række ambitiøse indsatser og højt profilerede initiativer på forskellige områder. Blandt andet skal den sikre

 • at personer med handicap frit kan bevæge sig og bosætte i EU og deltage i den demokratiske proces
 • at de har en rimelig livskvalitet og kan leve et selvstændigt liv, idét strategien har fokus på afinstitutionalisering, social beskyttelse og ikke-forskelsbehandling på arbejdspladsen
 • at de har de samme muligheder som andre, idét strategien sigter på effektivt at beskytte dem mod enhver form for forskelsbehandling og vold og at give dem lige muligheder inden for og lige adgang til retssystemet, sundhedssystemet, uddannelse, kultur, idræt og turisme
 • at EU er en rollemodel på handicapområdet
 • at EU lever op til sine hensigter om at levere resultater på handicapområdet
 • at EU arbejder for rettigheder for personer med handicap i hele verden

Kommissionen vil hjælpe medlemslandene med at udforme deres nationale strategier og handlingsplaner, så de i højere grad kan leve op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og overholde EU-lovgivningen på handicapområdet.

Kommissionen opfordrer EU-landene til at bidrage til denne nye, styrkede strategi, som er rammen for EU's indsats og for virkeliggørelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Del denne side