Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

En Union med lige muligheder: Strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030

I marts 2021 vedtog Europa-Kommissionen strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030. Med denne tiårige strategi ønsker Kommissionen at forbedre tilværelsen for personer med handicap i Europa og resten af verden.

Den nye strategi bygger på resultaterne af forgængeren, den europæiske handicapstrategi 2010-2020, som banede vejen for et EU uden hindringer for personer med handicap og gav dem bedre muligheder for at udnytte deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet og økonomien. Men på trods af de fremskridt, der er sket i det seneste årti, er der stadig store hindringer for personer med handicap, og de risikerer i højere grad end andre fattigdom og social udstødelse.

Formålet med den nye strategi er at nå frem til at sikre, at alle med handicap i EU – uanset køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion, tro, alder eller seksuel orientering –

 • kan nyde godt af menneskerettighederne
 • har lige muligheder og lige adgang til at deltage i samfundet og økonomien
 • selv kan beslutte, hvor, hvordan og med hvem de vil bo
 • kan bevæge sig frit i EU uanset de behov, de måtte have for hjælp
 • ikke længere udsættes for forskelsbehandling

Den nye, styrkede strategi tager højde for, at handicap kan være mange ting. Den omfatter både fysiske og psykiske handicap, udviklingshæmning og sensorisk funktionsnedsættelse (i overensstemmelse med artikel 1 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap) – og det vil sige både synlige og usynlige handicap.

Strategien afspejler, at særligt kvinder, børn, ældre, flygtninge og socioøkonomisk sårbare med handicap i særlig grad risikerer problemer, og bygger således på en såkaldt intersektionel tankegang, som er i tråd med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og FN's mål for bæredygtig udvikling.

Den indeholder en række ambitiøse indsatser og højt profilerede initiativer på forskellige områder. Blandt andet skal den sikre

 • at personer med handicap frit kan bevæge sig og bosætte i EU og deltage i den demokratiske proces
 • at de har en rimelig livskvalitet og kan leve et selvstændigt liv, idét strategien har fokus på af-institutionalisering, social beskyttelse og ikke-forskelsbehandling på arbejdspladsen
 • at de har de samme muligheder som andre, idét strategien sigter på effektivt at beskytte dem mod enhver form for forskelsbehandling og vold og at give dem lige muligheder inden for og lige adgang til retssystemet, sundhedssystemet, uddannelse, kultur, idræt og turisme
 • at EU er en rollemodel på handicapområdet
 • at EU lever op til sine hensigter om at levere resultater på handicapområdet
 • at EU arbejder for rettigheder for personer med handicap i hele verden

De vigtigste initiativer

 1. AccessibleEU: en videnbase med oplysninger og god praksis for tilgængelighed på tværs af sektorer (inden udgangen af 2022)
 2. EU-handicapkortet: Europa-Kommissionen vil foreslå et europæisk handicapkort, der skal gælde for alle EU-lande. Kortet vil gøre det lettere for personer med handicap at få den rette støtte, når de rejser eller flytter til et andet land i EU (inden udgangen af 2023)
 3. Vejledning, der anbefaler fremme af en uafhængig tilværelse og inklusion i samfundet. Det betyder, at det skal være muligt for personer med handicap at bo i tilgængelige, støttede boliger i lokalsamfundet eller fortsætte med at bo derhjemme (i 2023)
 4. Regler for sociale tjenesteydelser af høj kvalitet for personer med handicap (i 2024)
 5. En pakke, der skal gøre det lettere for personer med handicap at komme ind på arbejdsmarkedet og få gode job (i andet halvår af 2022)
 6. Handicapplatform: Handicapplatformen er et forum for de nationale myndigheder med ansvar for gennemførelsen af konventionen, handicaporganisationerne og Kommissionen. Den understøtter implementeringen af strategien og styrker samarbejdet og kommunikationen om gennemførelsen af konventionen.
 7. En ny HR-strategi for Europa-Kommissionen, som bl.a. omfatter initiativer, der fremmer mangfoldighed og inklusion af personer med handicap.

Kommissionen implementerer strategien i tæt samarbejde med EU-landene

Kommissionen vil hjælpe medlemslandene med at udforme deres nationale strategier og handlingsplaner, så de i højere grad kan leve op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og overholde EU-lovgivningen på handicapområdet.

Kommissionen opfordrer EU-landene til at bidrage til denne nye, styrkede strategi, som er rammen for EU's indsats og for virkeliggørelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Del denne side