Заетост, социални въпроси и приобщаване

Хора с увреждания

© Shutterstock / goodluz

До 2020 г. се очаква една пета от населението на ЕС да има някакъв вид увреждане. ЕС и държавите от Съюза са поели ангажимент за подобряване на социалното и икономическото положение на хората с увреждания въз основа на Хартата на основните права на ЕС и Договора за функционирането на ЕС.

Европейският съюз и всички държави от Съюза са страни по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН). Този важен договор влезе в сила за ЕС през януари 2011 г. и осигури насоки за съдържанието на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.

Ключови инициативи за хората с увреждания

Комисията също така подкрепя държавите членки в прилагането на КПХУ на ООН чрез европейския семестър и със средства на ЕС.

Някои полезни инструменти на политиката са 

  • Европейският стълб на социалните права, чийто принцип 17 е посветен на хората с увреждания и включването на въпросите, свързани с тях, в съответните принципи на стълба
  • Европейският семестър, чрез който се предоставя рамка за координацията на икономическите политики в целия ЕС и се осигурява информация относно положението на лицата с увреждания и без увреждания в държавите членки

Повишаване на осведомеността

Европейската комисия се ангажира да повиши осведомеността относно условията на живот на лицата с увреждания, предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневието, и инструментите за подобряване на живота им. Тя също така популяризира прилагането на КПХУ на ООН.

За постигане на тази цел Комисията организира всяка година

  • конференция във връзка с Европейския ден на хората с увреждания
  • награда за достъпен град, с която се отличават градовете, които са положили изключителни усилия да станат по-достъпни
  • годишен работен форум за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания
  • обучение за юристи и политици относно политиката и законодателството на ЕС във връзка с уврежданията

Подкрепа

ЕС предоставя финансова подкрепа чрез безвъзмездна годишна помощ за организации на равнище ЕС на хора с увреждания (ОХУ) и НПО (по програма „Права, равенство и гражданство“), за да се улесни тяхното участие в процесите на равнище ЕС. Те предоставят например становища относно развитието на законодателството и политиките на ЕС. Тези органи включват

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основните финансови инструменти на ЕС за засилване на икономическото и социалното сближаване. Те спомагат за гарантиране на социалното приобщаване на най-уязвимите граждани, включително тези с увреждания.

Академичната мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията (ANED) предоставя на Европейската комисия анализ на данни и политики от държавите — членки на ЕС. Тя управлява DOTCOM — база данни, която наблюдава инструментите на политиката, свързани с КПХУ на ООН в ЕС и държавите от Съюза.

Споделете тази страница