Заетост, социални въпроси и приобщаване

Хора с увреждания

ЕС насърчава активното интегриране и пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот в съответствие със своя основан на човешките права подход към въпросите на уврежданията. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка. Този подход е в основата и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е подписана от Европейския съюз.

Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 — 2020 г. на Европейската комисия, приета през 2010 г., се основава на Конвенцията на ООН и взема предвид опита от Плана за действие за хората с увреждания (2004 — 2010 г.).

Целите на стратегията се преследват чрез действия в осем приоритетни области:

1. Достъпност: осигуряване на достъпност на стоките и услугите за хората с увреждания и насърчаване на пазара на помощни средства.

2. Равноправно участие: гарантиране, че хората с увреждания се ползват от всички предимства на гражданството на ЕС; премахване на пречките пред равното участие в обществения живот и развлекателните дейности; насърчаване на предоставянето на качествени услуги в общностите.

3. Равенство: борба с дискриминацията, основана на увреждания, и насърчаване на равните възможности.

4. Заетост: значително повишаване на дела на хората с увреждания, работещи на отворения пазар на труда. Те представляват една шеста от общия брой хора в трудоспособна възраст в ЕС, но равнището им на заетост е сравнително ниско.

5. Образование и обучение: насърчаване на приобщаващото образование и ученето през целия живот за ученици и студенти с увреждания. Равният достъп до качествено образование и учене през целия живот позволява на хората с увреждания да участват пълноценно в обществения живот и подобрява качеството им на живот. Европейската комисия стартира няколко образователни инициативи за хора с увреждания. Сред тях са Европейската агенция за развитие на образованието на хора със специални потребности, както и специална група за проучвания по въпросите на хората с увреждания и обучението през целия живот.

6. Социална закрила: насърчаване на достойни условия на живот и борба с бедността и социалното изключване.

7. Здравеопазване: насърчаване на равен достъп до здравни услуги и свързаната с тях материална база.

8. Външна дейност: насърчаване на правата на хората с увреждания в програмите на ЕС за разширяване и международно развитие.

Комисията подкрепя също така Академичната мрежа на европейските експерти в областта на уврежданията (ANED), която предоставя анализ на положението, политиките и данните в отделните страни от ЕС. ANED управлява също така онлайн инструмент, който предоставя общ преглед на основните инструменти в ЕС и държавите от него, необходими за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Създаването на този онлайн инструмент е едно от действията, предвидени в списъка на дейностите (2010 — 2015 г.), придружаващ Европейската стратегия за хората с увреждания.

Споделете тази страница