Отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно нейните инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде актуална и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Настоящата информация:

 • е само от общ характер и не се отнася до конкретното положение на дадено физическо или юридическо лице;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Комисията и за които тя не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет – ако ви е нужен конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатната версия или, от 1 юли 2013 г., електронното издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Авторски права

© Европейски съюз, 1995-2017 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че е упоменат източникът. Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решението от 12 декември 2011 г. —относно повторната употреба на документи на Комисията [728 KB]. 

Общият принцип за повторно ползване може да подлежи на специфични условия, посочени в отделните декларации за авторски права. Поради тази причина съветваме потребителите да прочитат декларациите за авторските права за отделните уебсайтове в Europa, както и за отделните документи. Повторната употреба не се отнася до документи, за които важат авторски права на трети лица.

Защита на личните данни

Европейският съюз се ангажира със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. 

Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 [234 KB] на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Тази обща политика обхваща уебсайтовете на институциите на ЕС в рамките на домейна „еu“.

Можете да посещавате повечето от тези уебсайтове, без да давате никаква информация за себе си. В някои случаи обаче се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

В тази връзка:

 • за всяка отделна електронна услуга има контролиращ орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни по отношение на конкретната услуга.
 • във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на Регламента и съветва контролиращите органи относно изпълнението на техните задължения (виж член 24 от Регламента).
 • За всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните  [98 KB] действа като независим надзорен орган (виж членове 41 — 45 от регламента).

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз с домейн „eu“ съдържат връзки към външни сайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, ви съветваме да разгледате политиките им за защита на личните данни.

Какво е електронната услуга?

Електронните услуги на сайта EUROPA представляват услуга или ресурс, достъпен чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга страна.

В EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, с които на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин се подобрява прозрачността на политиките и дейностите на ЕС и разбирането за тях.
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните действащи органи, като по този начин се улесняват консултациите относно политиките, както и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС
 3. Трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

 • Каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели.
 • Кой има достъп до вашите данни. ЕС съобщава информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на целите, определени по-горе, и на споменатите (видове) получатели. ЕС не разкрива вашите лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Как можете да имате достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при сериозни законни основания освен ако данните се събират в съответствие със законово задължение или са необходими за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или ще се използват за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие.
 • Колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка.
 • Какви мерки се предприемат за защита на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп.
 • Към кого да се обърнете за въпроси или оплаквания.