Декларация за отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни уебсайтове, които са извън контрола на Комисията и за които тя не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте със специалист, разполагащ с подходящата квалификация).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатното издание или, от електронното издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този уебсайт или на други външни уебсайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

 

Външни връзки — отказ от отговорност

Уебсайтовете на Европейската комисия в домейна europa.eu може да съдържат външни връзки към уебсайтове в други домейни, които може да не са притежавани или финансирани от Европейската комисия. Ведомствата на Комисията не упражняват контрол върху тези уебсайтове и не носят отговорност за тях.

Когато посетители на уебсайтовете на Европейската комисия последват връзка към външен уебсайт, те излизат от официалния домейн на Европейската комисия и за тях важат политиката за бисквитки, за поверителност и правната политика на външния уебсайт.

Спазването на приложимите изисквания за защита на данните и достъпност от страна на външни уебсайтове, към които уебсайтовете на Комисията в домейна europa.eu публикуват връзки, не е под контрола на Европейската комисия и е изрична отговорност на съответните външни уебсайтове.

Подкрепа — отказ от отговорност

Целта на всяка предоставена от уебсайтовете на Комисията връзка към даден външен ресурс, онлайн услуга или уебсайт, е да се увеличи информацията, достъпна на уебсайтовете на Европейската комисия, и да се помогне на посетителите на тези сайтове.

Предоставянето на такива връзки не представлява подкрепа от страна на Европейската комисия за конкретен външен ресурс, онлайн услуга или материал, нито подкрепа за информацията, съдържаща се в съответната препратка, или за организацията, която е собственик на външния уебсайт.

Политика за поверителност

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за поверителност обхваща уебсайтовете на Европейския съюз в рамките на домейна „europa.еu“.

Политика за поверителност

 © Европейски съюз, 1995—2022 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

Ако не е посочено друго (например в съответната бележка за авторските права), притежаваното от ЕС съдържание на този уебсайт е лицензирано съгласно международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че се цитира източникът и промените са обозначени.

Може да ви се наложи да получите допълнителни права, ако в конкретното съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни. За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от притежателите на права. Софтуерни продукти или документи, обхванати от правата върху индустриалната собственост, като патенти, търговски марки, регистриран дизайн, фирмени символи и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и съответно вие нямате права за тяхното използване.