Заетост, социални въпроси и приобщаване

Права на работното място

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Всеки работник в ЕС има известни минимални права във връзка с:

  • здраве и безопасност на работното място: общи права и задължения, работни места, работно оборудване, специфични рискове и уязвими работници
  • равни възможности за жените и мъжете: равно третиране на работното място, бременни работнички, отпуск по майчинство, родителски отпуск
  • защита от дискриминация въз основа на пол, раса, религия, възраст, увреждания и сексуална ориентация
  • трудово право: работа на непълно работно време, срочни трудови договори, работно време, работещи младежи, информиране и консултиране на работещите

Отделните страни от ЕС трябва да гарантират, че техните национални закони защитават правата, установени от трудовото право на ЕС (директиви).

Ако смятате, че правата ви не се спазват, първо трябва да се обърнете към инспекция по труда, съд по трудовоправни въпроси и др. във вашата страна.

Споделете тази страница