Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно „защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС“ понастоящем се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г., а не на Общия регламент за защита на данните — Регламент № 2016/679, който отменя Директива 95/46/ЕО. Новата версия на Регламент 45/2001 е в процес на приемане. Правната информация на уебсайта Europa ще бъде актуализирана в съответствие с новата версия.

Тази обща политика обхваща институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна „еu“. Въпреки че можете да посещавате повечето от тези уебсайтове, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги. Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе Регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

Във връзка с това

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз с домейн „eu“ съдържат връзки към външни уебсайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, съветваме ви да разгледате техните политики за поверителност.

Какво е електронна услуга?

Електронна услуга на уебсайта EUROPA е услуга или ресурс, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга страна.

На уебсайта EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

  • информационни услуги, с които на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин се подобрява прозрачността на политиките и дейностите на ЕС и разбирането за тях;
  • услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните органи, като по този начин се улесняват консултациите относно политиките, както и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формиране на политиките, дейностите и услугите на ЕС;
  • трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

  • какви данни се събират, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели;
  • кой има достъп до вашите данни. ЕС разкрива информация на трети лица само ако това е необходимо за изпълнение на целите, определени по-горе, и само на споменатите (категории) получатели. ЕС не разкрива вашите лични данни за целите на директния маркетинг;
  • как можете да получите достъп до вашите данни, да проверявате точността им и ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при сериозни законни основания освен ако данните се събират в съответствие със законово задължение или са необходими за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или ще се използват за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие;
  • колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка;
  • какви мерки се предприемат за защита на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
  • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Europa Analytics 

Europa Analytics е корпоративната услуга за измерване на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисията на портала EUROPA.

По подразбиране посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствени постоянни бисквитки от Europa. Можете да изберете да не бъдете проследяван от Piwik (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (опция за позволяване).

За да проверите настоящия си статус и да направите своя избор, поставете отметка в съответната кутийка в текста по-долу.

Европейската комисия управлява междуинституционалния уебсайт europa.eu от името на всички институции и органи на ЕС. Посетете следната страница с правна информация, за да откажете да бъдете следен на тези страници.

Понастоящем институциите и органите на ЕС, различни от Европейската комисия (напр. Европейският парламент), използват свои собствени системи за анализ. Вижте техните правни забележки за повече информация.

Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Повече за Europa Analytics

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

На много страници в EUROPA има бутон за връзка, който активира вашия софтуер за електронна поща и ви приканва да изпратите коментарите си до специална функционална пощенска кутия.

Когато изпращате подобно съобщение, предоставените от вас лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви отговорим. Ако екипът, който отговаря за пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Ще бъдете информиран по електронната поща до коя служба е препратен вашият въпрос.

Ако имате въпроси за обработката на вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Събраните лични данни и всички сведения, свързани с гореспоменатата консултация, се съхраняват по описания по-горе начин на компютър на външния подизпълнител, обработващ данните, който трябва да осигури спазването на изискванията за защита на данните и за поверителност на Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Как можете да проверите, промените или изтриете своята информация?

Ако желаете да проверите какви ваши лични данни се съхраняват от отговорния контролиращ орган, да ги промените, поправите или изтриете, моля, свържете се с този орган, като използвате информацията за контакти по-долу и ясно опишете искането си. 

За контакти

За контакти

Свържете се с Европейската комисия, задайте въпроси от общ характер за Европейския съюз или намерете информация за посещения в институциите на ЕС.