Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща всички институционални уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна „europa.еu“. Въпреки че можете да търсите в повечето от тези сайтове, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

Във връзка с това

 • за всяка електронна услуга има администратор на данни, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни;
 • във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на регламента и съветва администраторите на данни относно изпълнението на техните задължения;
 • за всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган.

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз с домейн „eu“ съдържат връзки към външни уебсайтове. Тъй като нямаме контрол над тях, съветваме ви да разглеждате техните политики за защита на личните данни.

Електронни услуги

Електронна услуга на уебсайта EUROPA е услуга или ресурс, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между хората и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

На уебсайта EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 • информационни услуги, които предоставят на хората, медиите, предприятията, администрациите и др. лесен и ефективен достъп до информация;
 • интерактивни комуникационни услуги, които позволяват по-добри контакти между хората, предприятията, гражданското общество и публичните органи, за да се улеснят обществените консултации и събирането на отзиви;
 • трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, като например обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване на документи и др.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация:

 • какви данни се събират, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира лични данни за постигане на конкретна цел;
 • кой има достъп до вашите данни;
 • как можете да получите достъп до вашите данни, да проверявате точността им и ако се наложи, да ги коригирате;
 • колко време се съхраняват вашите данни;
 • какви мерки се предприемат за защита на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics е корпоративната услуга за измерване на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисия на портала EUROPA.

По подразбиране посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствени постоянни бисквитки от Europa. Можете да изберете да не бъдете проследявани от Piwik (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (опция за позволяване).

За да проверите настоящия си статус и да направите своя избор, поставете отметка в съответната кутийка в текста по-долу.

Европейската комисия управлява междуинституционалния уебсайт europa.eu от името на всички институции и органи на ЕС. Посетете следната страница с правна информация, за да откажете да бъдете следен на тези страници.

Понастоящем институциите и органите на ЕС, различни от Европейската комисия, използват свои собствени системи за анализ. Вижте техните правни забележки за повече информация.

Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Повече за Europa Analytics

Контакти с уебсайтовете на Europa

На много уебстраници в EUROPA има бутон за връзка, който активира вашия софтуер за електронна поща и ви приканва да изпратите коментарите си до конкретна пощенска кутия.Когато изпращате подобно съобщение, вашите лични данни се събират само за да ви се отговори.

Ако екипът, който отговаря за пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Ще бъдете информиран по електронната поща до коя служба е препратен вашият въпрос.

Ако имате въпроси за обработката на вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

Защита на данните

Събраните лични данни се съхраняват на компютър на външния изпълнител, който обработва данните и трябва да гарантира тяхната защита и поверителност в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725

Проверка, редактиране и изтриване на данни

Ако желаете да проверите, промените или изтриете вашите лични данни, съхранявани от отговорните администратори на данни за уебсайта Europa и неговите подсайтове, можете да пишете по електронната поща на администратора на данни в генерална дирекция „Комуникации“ на адреса по-долу. В своето писмо посочете ясно молбата си и URL адреса на уебсайта или уебстраниците, до които се отнася вашето искане.

Ел. адрес: europamanagement@ec.europa.eu