Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Práva na pracovišti

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Všichni pracovníci mají v EU určitá minimální práva týkající se:

  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: obecná práva a povinnosti, pracoviště, pracovní vybavení, specifická rizika a pracovníci na rizikových místech
  • rovných příležitostí pro ženy a muže: rovné zacházení v práci, těhotenství, mateřská dovolená, rodičovská dovolená
  • ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasy, náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace
  • pracovního práva: práce na částečný úvazek, smlouvy na dobu určitou, pracovní doba, zaměstnávání mladých lidí, informování zaměstnanců a konzultace s nimi.

Jednotlivé země EU musí zajistit, aby jejich vnitrostátní zákony tato práva stanovená v pracovněprávních předpisech EU (směrnicích) chránily.

Pokud se domníváte, že jsou vaše práva porušována, musíte se nejprve obrátit na inspektorát práce, pracovní soud či jiný příslušný orgán ve vaši zemi.

Sdílet tuto stránku