Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Dovednosti a kvalifikace

To, jak pracujeme, učíme se, účastníme života společnosti a jaký vedeme každodenní život, se nestále mění kvůli technickému pokroku a globálním a demografickým výzvám. Vhodné dovednosti jednotlivcům pomohou se těmto změnám přizpůsobit a zaručí jim dobré životní podmínky. Navíc přinášejí výhody pro společnost a přispívají k produktivitě a hospodářskému růstu.

V dnešní době musí lidé disponovat škálou dovedností od těch základních, jako čtení a psaní, ovládání početních úkonů a digitální gramotnost, až po odborné či technické dovednosti a kompetence k podnikavosti a průřezové dovednosti, jako jsou cizí jazyky nebo schopnost učit se a chopit se iniciativy.

Evropa dnes čelí řadě výzev:

  • Nepřijatelně vysoký podíl Evropanů – jeden z pěti – má stále potíže se čtením a psaním a ještě více jich špatně ovládá početní úkony a má špatné digitální dovednosti. Značný podíl migrantů a žadatelů o azyl postrádá základní dovednosti a mají špatné znalosti jazyka hostitelské země, a proto jim do značné míry hrozí nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení.
  • Mnoho lidí v Evropě nemůže najít práci kvůli tomu, že nemají vhodné dovednosti, nebo vykonávají zaměstnání, která neodpovídají jejich talentu. 30 % absolventů vysokých škol vykonává zaměstnání, na které univerzitní vzdělání není zapotřebí.
  • 40 % zaměstnavatelů pak nemůže najít pracovníky s vhodnými dovednostmi k obsazení volných pracovních míst a příliš málo lidí prochází vhodnou přípravou a má vhodný postoj a kompetence k tomu, aby založili vlastní podnik nebo hledali nové příležitosti.

Vzdělávání a odborná příprava v Evropě je v pravomoci členských států. Vnitrostátní a regionální trhy práce a vzdělávací systémy čelí vlastním specifickým výzvám, ale problémy a příležitosti členských států jsou podobné.

Proto je cílem evropských iniciativ zaměřených na dovednosti mobilizovat všechny evropské zúčastněné strany k těmto opatřením:

Každý rok se velkému počtu členských států vydávají doporučení týkající se rozvoje dovedností, které mají sloužit jako vodítko pro tvorbu vnitrostátních politik.

Členské státy mají při koncipování vnitrostátních strategií v oblasti dovedností a tvorbě konkrétních politik plnou podporu OECD i EU. Financování z EU navíc pomáhá s jejich zavedením do praxe:

Komise již v minulosti navrhla řadu politických opatření v reakci na klíčové výzvy a problémy v oblasti dovedností. Patří mezi ně například iniciativy „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ a „Přehodnocení vzdělávání“.

Dne 10. června 2016 Komise přijala novou a komplexní agendu dovedností pro Evropu, v níž navrhuje deset opatření, jak pomoci lidem v Evropě získat lepší dovednosti.

Sdílet tuto stránku