Úkoly

GŘ EMPL vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

 

Politika zaměstnanosti a sociální politika EU poskytují občanům konkrétní přínosy, například při hledání zaměstnání, stěhování do jiného členského státu za prací či z jiného důvodu, rekvalifikaci apod. Generální ředitelství pro zaměstnanost v partnerství s orgány členských států, sociálními partnery, občanskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty řeší problémy spojené s globalizací, stárnutím evropského obyvatelstva a měnící se sociální realitou. Naše činnost je zaměřena zejména na tyto oblasti:

  • tvorba více pracovních míst a zvyšování jejich kvality – sledujeme evropskou strategii zaměstnanosti, jež sbližuje politiky zaměstnanosti jednotlivých zemí EU, a v partnerství s členskými státy spravujeme rozpočet Evropského sociálního fondu ve výši 9 miliard eur ročně;
  • Volný pohyb pracovníků a koordinace systémů sociálního zabezpečení, což znamená, že každý občan Unie má právo pracovat a žít v kterémkoli členském státě EU a že lidé, kteří žijí a pracují v různých zemích Unie, nejsou znevýhodněni, co se týče sociálního zabezpečení, včetně zdravotní péče.
  • zlepšování pracovních podmínek – prosazujeme společné minimální normy na pracovišti, podporujeme a rozvíjíme sociální dialog na evropské úrovni, modernizujeme pracovněprávní vztahy a pomáháme pracovníkům, kteří chtějí pracovat v zahraničí;
  • sociální začleňování – podporujeme úsilí v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, reforem systémů sociální ochrany, vyhodnocování demografického a sociálního vývoje;
  • Priority Evropské komise stanoví roční plán řízení GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. 

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

Kontakt