Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Færdigheder og kvalifikationer

Den måde, vi arbejder på, lærer på, deltager i samfundet på og lever vores liv på, ændrer sig konstant i forhold til teknologiske udviklinger samt globale og demografiske udfordringer. De rigtige færdigheder hjælper folk med at tilpasse sig disse ændringer og sikrer deres velbefindende, samtidig med at de bidrager til samfundet, produktiviteten og den økonomiske vækst.

I dag skal man være udstyret med mange forskellige færdigheder lige fra grundlæggende færdigheder som læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder og digitale færdigheder til erhvervsfærdigheder eller tekniske færdigheder samt iværksætterfærdigheder og tværgående færdigheder som fremmedsprog eller evnen til at lære og tage initiativ.

Europa står i dag over for en række udfordringer:

  • En uacceptabel høj andel af europæerne – en ud af fem – har stadig svært ved at læse og skrive, og flere har ringe talfærdigheder og digitale færdigheder. En stor andel af migranter og asylansøgere mangler grundlæggende færdigheder og har dårligt kendskab til sproget i værtslandet, hvilket medfører høj risiko for arbejdsløshed, fattigdom og social udstødning.
  • Mange i Europa kan ikke finde arbejde, fordi de ikke har de rette færdigheder, eller de arbejder i job, der ikke passer til deres evner. Faktisk arbejder 30 % med en videregående uddannelse i job, der ikke kræver universitetsuddannelse.
  • Samtidig kan 40 % af arbejdsgiverne ikke finde medarbejdere med de rigtige færdigheder til at besætte ledige stillinger, og der er ikke nok, som er forberedt på eller har tankesæt og kompetencer til at starte egne virksomheder eller finde nye muligheder.

Uddannelse og træning i Europa er medlemsstaternes kompetence. De nationale og regionale arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer står over for deres egne specifikke udfordringer, men medlemsstaterne har lignende problemer og muligheder.

Derfor tilstræber de europæiske initiativer inden for færdigheder at mobilisere alle europæiske interessenter i henhold til følgende handlemuligheder:

Landespecifikke anbefalinger vedrørende udvikling af færdigheder rettes hvert år mod et højt antal medlemsstater som en vejledning i deres nationale politiske beslutningsproces.

Støtte til udvikling af nationale strategier for færdigheder i samarbejde med OECD er tilgængelig for at hjælpe medlemsstater med at udarbejde konkrete politiske tiltag, mens EU-midler hjælper med at udføre politiske planer i praksis:

Kommissionen har tidligere foreslået en række politiske tiltag for at imødegå centrale udfordringer og spørgsmål vedrørende færdigheder, herunder Nye kvalifikationer til nye job og Nytænkning på uddannelsesområdet.

Den 10. juni 2016 vedtog Kommissionen en ny og omfattende dagsorden for nye kvalifikationer for Europa med forslag om 10 handlinger, der har til formål at bidrage til at give personer i Europa bedre færdigheder.

Del denne side