Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl, som der gøres opmærksom på, vil blive rettet. Kommissionen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på sitet.

Disse oplysninger:

 • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller noget foretagende
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
 • henviser lejlighedsvis til eksterne sites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkninger.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Nogle data eller andre oplysninger på siden kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på websitet eller på de eksterne websites, vi linker til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge denne ret.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2017.

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Kommissionens politik for videreanvendelse er gennemført ved afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter [728 KB]. 

Det generelle princip om videreanvendelse kan være underlagt særlige betingelser angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Det anbefales derfor at læse den enkelte meddelelse om ophavsret på de enkelte websites under domænet Europa og for de enkelte dokumenter. Reglerne om videreanvendelse gælder ikke for dokumenter, der er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.

Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred. 

Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 [234 KB].

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet eu.

Du kan browse rundt på de fleste af disse websites uden at afgive oplysninger om dig selv. Men i nogle tilfælde er personoplysninger nødvendige, hvis du vil have adgang til e-tjenester.

Websites, der kræver sådanne oplysninger, behandler dem i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og oplyser om brugen af dine data i deres særlige databeskyttelseserklæringer.

I den forbindelse gælder følgende:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken for beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de skal opfylde deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).
 • For alle institutioner fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse [98 KB] som uafhængig kontrolmyndighed (se artikel 41 til 45 i forordningen).

Alle EU-institutionernes websites på domænet eu indeholder links til eksterne websites. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden.

EUROPA tilbyder 3 former for e-tjenester:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter.
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og lette udformningen af politikker, aktiviteter og tjenester i EU.
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter osv.

Information i en særlig databeskyttelseserklæring

En særlig databeskyttelseserklæring indeholder følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til noget upassende formål.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for det formål, der er beskrevet ovenfor, og for de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger i markedsføringsøjemed.
 • Hvordan du kan se dine personoplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet. Som registreret har du også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af legitime vægtige grunde, medmindre de er indsamlet for at opfylde en retlig forpligtelse eller er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller skal anvendes til et formål, du har givet dit udtrykkelige samtykke til.
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuelt misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

Hvordan behandler vi de e-mails, du sender os?

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.

Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis det team, der administrerer postkassen, ikke kan besvare dit spørgsmål, sender de det videre til en anden afdeling. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til.

 

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personopIysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.