Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Znanje, spretnosti in kvalifikacije

Način dela, učenja, udeležbe v družbi in vsakodnevnega življenja se nenehno spreminja skladno s tehnološkim razvojem, globalnimi in demografskimi izzivi. Prave spretnosti posameznikom pomagajo pri prilagajanju tem izzivom in jim zagotavljajo blaginjo, medtem pa prispevajo družbeni blaginji, storilnosti in gospodarski rasti.

Dandanes morajo biti ljudje raznoliko usposobljeni, kar zajema osnovne spretnosti, kot so pismenost, matematična in digitalna pismenost, poklicno in tehnično usposobljenost, imeti pa morajo tudi podjetniške in medpodročne spretnosti, kot so znanje tujih jezikov, sposobnost učenja in samoiniciativnost.

Evropa se dandanes srečuje s številnimi izzivi:

  • Nesprejemljivo visok odstotek Evropejcev – eden od petih – ima še vedno težave z branjem in pisanjem, še več pa jih je matematično in digitalno nepismenih. Velik odstotek priseljencev in prosilcev za azil nima osnovnih spretnosti in ima slabo znanje jezika države gostiteljice, zato jim grozijo brezposelnost, revščina in socialna izključenost.
  • Veliko ljudi v Evropi ne more najti zaposlitve, saj nimajo ustreznega znanja in spretnosti ali pa opravljajo dela, ki niso skladna z njihovimi talenti. Dejansko 30 % visokošolskih diplomantov dela na delovnih mestih, za katera ni potrebna univerzitetna izobrazba.
  • Istočasno 40 % delodajalcev ne more najti ustrezno usposobljenih ljudi, da bi zapolnili svoja prosta delovna mesta, in veliko premalo ljudi je pripravljenih, miselno naravnanih in kompetentnih ustvariti lastno podjetje ali poiskati nove priložnosti.

Izobraževanje in usposabljanje v Evropi je v pristojnosti držav članic. Nacionalni in regionalni trgi dela in izobraževalni sistemi se srečujejo z njihovimi lastnimi posebnimi izzivi, toda države članice se srečujejo s podobnimi težavami in priložnostmi.

Zato je cilj evropskih pobud za znanje in spretnosti mobilizirati vse evropske zainteresirane strani skupaj z naslednjo vrsto ukrepov:

Priporočila za posamezno državo, povezana z razvojem spretnosti, so vsako leto naslovljena na veliko število držav članic, da bi jim pomagala pri oblikovanju nacionalnih politik.

Podpora strategij za razvoj nacionalnih spretnosti v povezavi z OECD je na voljo državam članicam kot pomoč pri oblikovanju konkretnih političnih odgovorov, medtem ko sredstva EU pomagajo uveljaviti oblikovane politike v praksi:

Komisija je v preteklosti predlagala vrsto političnih ukrepov za obravnavanje ključnih izzivov in vprašanj v zvezi z znanjem in spretnostmi, vključno s pobudama Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta in Ponovni razmislek o izobraževanju.

10. junija 2016 je sprejela nov in celovit Program za nova znanja in spretnosti za Evropo, ki vsebuje predlog desetih ukrepov, s pomočjo katerih bodo ljudje v Evropi bolje usposobljeni.

Povej naprej