Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o njenih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti. Vendar Evropska komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

 • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
 • vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Evropska komisija in njene službe nimajo nadzora in za katere Evropska komisija ne more biti odgovorna;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo, da ne moremo jamčiti, da so dokumenti, ki so na voljo na spletu, natančna kopija uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od 1. julija 2013 dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si čim bolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Evropske komisije pri kakršnem koli delovanju v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje njene odgovornosti za dejanja, ki jih v skladu s to zakonodajo ni mogoče izključiti.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 2015

Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden. Politika Evropske Komisije za ponovno uporabo se izvaja na podlagi Sklepa Komisije 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov [728KB]. 

Za to splošno načelo ponovne uporabe veljajo pogoji, določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Uporabnikom zato svetujemo, naj si preberejo obvestila o avtorskih pravicah posameznih spletišč v okviru portala Europa in v posameznih dokumentih. Načelo ponovne uporabe se ne uporablja za dokumente, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih strank.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varstvu zasebnosti uporabnikov. 

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah EU temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 [234 KB] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000

in na splošno velja za spletišča institucij EU z domeno eu.

Večino teh spletišč lahko uporabniki obiščejo, ne da bi morali razkriti osebne podatke, na nekaterih pa osebne podatke morajo razkriti, da bi dobili želeno spletno storitev.

Na takih spletiščih obdelujejo osebne podatke v skladu z zgoraj navedeno politiko varstva podatkov, vsako spletišče ima tudi izjavo o varstvu podatkov s pojasnili glede uporabe podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako spletno storitev upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov in skrbi za skladnost posamezne spletne storitve s politiko varstva osebnih podatkov;
 • uradna oseba za varstvo podatkov, ki jo določijo v vsaki instituciji EU, skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (glej člen 24 Uredbe);
 • neodvisni nadzorni organ za vse institucije je evropski nadzornik za varstvo podatkov [98 KB] (glej člene 41–45 Uredbe).

Spletne strani institucij EU z domeno eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb nad katerimi nimamo nadzora, zato uporabnikom priporočamo, da se seznanijo z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev

E-storitev na straneh EUROPA je internetna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

EUROPA ponuja ali bo ponujala tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam ter drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo transparentnost in izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so npr. javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje naslednje informacije o uporabi osebnih podatkov:

 • Kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom.
 • Katere osebe imajo dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov) in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja.
 • Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo osebnih podatkov, razen če so bili podatki posredovani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev.
 • Kako dolgo hranimo vaše podatke. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnjo obdelavo podatkov.
 • Kako varujemo podatke pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom.
 • Na koga lahko naslovite vprašanja ali pritožbe.

Obdelava elektronskih sporočil uporabnikov

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba „Kontakt“ aktivirate program za e-pošto – svoje sporočilo lahko oddate v namenski poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo posredoval drugi ustreznejši službi. O tem vas bodo obvestili po elektronski pošti.

 

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.