Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Flytte og arbejde i Europa

EU-reglerne:

 • gør det let for dig som borger at arbejde i et andet EU-land
 • beskytter dine sociale sikringsrettigheder, når du flytter til et andet EU-land

Arbejde i et andet EU-land

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et af EU's grundlæggende principper.

Som EU-borger har du ret til at:

 • søge arbejde i et andet EU-land
 • arbejde uden arbejdstilladelse
 • bo der, mens du arbejder
 • opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører
 • blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele

Mere om arbejdstagernes frie bevægelighed

Koordinering af den sociale sikring

EU-reglerne koordinerer de nationale sociale sikringsordninger for at sikre, at du får det, du har ret til, når du flytter inden for Europa ((EU 27 + Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz).

Der er fire principper:

 • Du er kun omfattet af lovgivningen i et enkelt land ad gangen, så du skal kun betale bidrag i et enkelt land.
 • Du har de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvis lovgivning du hører under.
 • Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande.
 • Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land.

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, mens du rejser til et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien, har du ret den nødvendige behandling, hvis du har det europæiske sygesikringskort.

Mere om koordinering af social sikring

Del denne side