Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
  • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
  • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Ochrana soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Ochrana soukromí se týká internetových stránek Evropské unie s doménou europa.eu.

 

 © Evropská unie, 1995–2019

Opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou uvedení zdroje. Politika Komise týkající se opakovaného použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise [PDF, 728 kB].

Obecné zásady opakovaného použití materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které lze uvést v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa či ke konkrétním dokumentům. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.