Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
  • nejsou nutně vyčerpávající, úplné, přesné nebo aktuální
  • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 

Vyloučení odpovědnosti za odkazy na externí stránky

Internetové stránky Evropské komise na doméně europa.eu mohou obsahovat „externí odkazy“ na internetové stránky na jiných doménách než europa.eu, které Evropská komise ani nevlastní, ani nefinancuje, nad nimiž nemají útvary Komise žádnou kontrolu a za něž Komise nenese žádnou odpovědnost.

Ve chvíli, kdy se návštěvníci internetových stránek Evropské komise rozhodnou kliknout na odkaz na jakékoli externí internetové stránky, opouštějí oficiální doménu Evropské komise. Na externích internetových stránkách pak platí jiná pravidla ohledně cookies a ochrany soukromí a jiná právní politika.

Dodržování platných požadavků na ochranu údajů a přístupnost externích internetových stránek, které jsou propojeny s internetovými stránkami Komise na doméně europa.eu, je mimo kontrolu Evropské komise a je výslovně odpovědností provozovatelů daných externích internetových stránek.

Vyloučení odpovědnosti za schvalování obsahu

Účelem veškerých odkazů vedoucích z internetových stránek Evropské komise na jakýkoli konkrétní externí zdroj, online službu nebo internetové stránky je zkvalitnit informace dostupné na internetových stránkách Evropské komise a pomoci tak návštěvníkům těchto internetových stránek.

Evropská komise těmito odkazy nevyjadřuje souhlas s konkrétním externím zdrojem, online službou nebo internetovými stránkami ani neschvaluje informace obsažené v připojeném odkazu ani nepodporuje organizace, které tyto externí internetové stránky vlastní.

Ochrana soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Ochrana soukromí se týká internetových stránek Evropské unie s doménou europa.eu.

Ochrana osobních údajů

 © Evropská unie, 1995-2022

Politika Komise týkající se dalšího použití se řídí jejím rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise.

Pokud není uvedeno jinak (např. v jednotlivých upozorněních o autorských právech), je obsah, který je ve vlastnictví EU na této internetové stránce, předmětem licence na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že další použití je povoleno za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a označeny jakékoli změny.

V případě, že konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuje práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. Software nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy, jsou z politiky Komise v oblasti dalšího použití vyloučeny a licence se na ně nevztahuje.