Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

(c) Evropská unie, 1995-2018

Opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou uvedení zdroje. Politika Komise týkající se opakovaného použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise [PDF, 728 kB].

Obecné zásady opakovaného použití materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které lze uvést v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa či ke konkrétním dokumentům. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ je v současné době založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. prosince 2000 (tedy nikoli na obecném nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, tj. „GDPR“, kterým se zrušuje směrnice 95/46/CE). Nové znění nařízení č. 45/2001se aktuálně přijímá. Právní upozornění na stránkách Europa budou aktualizována podle nového znění.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou .eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet, aniž byste o sobě museli poskytovat jakékoli informace. V některých případech je však nutné uvést některé osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout elektronické služby, které požadujete. Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

Další informace:

 • Pro každou konkrétní elektronickou službu určí správce zpracování údajů účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.

 • Na používání ustanovení výše uvedeného nařízení pak v každé instituci dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je zároveň nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 nařízení).

 • Nezávislý dohled nad všemi orgány a institucemi vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 nařízení).

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují na stránky třetích stran. Ty Komise nespravuje, a proto vám doporučujeme, abyste si prostudovali jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba na portálu EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují snazší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými činiteli a usnadňují tak proces veřejných konzultací a fungování mechanismů zpětné vazby, čímž přispívají ke tvorbě politik, činností a služeb EU
 • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor pracovníků, registrace na akce, získávání či koupě dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů EU shromažďuje osobní údaje (výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu). Údaje nebudou dále použity pro jiný, neslučitelný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU nikomu nepředává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak se k záznamu s vašimi údaji dostanete, abyste mohli zkontrolovat jejich správnost a případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu.
 • Na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností.

Služba Europa Analytics 

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Ve výchozím nastavení jsou informace o návštěvnících portálu Europa shromažďovány prostřednictvím dlouhodobých cookies první strany. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik anonymně zaznamenávány, můžete cookies odmítnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Svůj aktuální status zkontrolujete a volbu provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.

Evropská komise spravuje jménem všech orgánů a institucí EU interinstitucionální stránky europa.eu. Rozhodnete-li se cookies pro tyto stránky odmítnout (opt-out), navštivte stránku s právním upozorněním.

 

Vedle Evropské komise používají v současné době vlastní analytické systémy i ostatní orgány a instituce Evropské unie (např. Evropský parlament). Další informace najdete na jejich stránkách s právním upozorněním.

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Další informace o službě Europa Analytics

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty, díky němuž nám můžete do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem zaslat své připomínky.

Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašich e-mailů a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.