Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
  • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
  • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Vyloučení odpovědnosti za obsah (Brexit)

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Ochrana soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Ochrana soukromí se týká internetových stránek Evropské unie s doménou europa.eu.

Ochrana osobních údajů

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995–20120

Politika Komise týkající se dalšího použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise.

Pokud není uvedeno jinak (např. v jednotlivých upozorněních o autorských právech), je obsah, který je ve vlastnictví EU na této internetové stránce, předmětem licence na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že další použití je povoleno za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a označeny jakékoli změny.

V případě, že konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuje práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. Software nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy, jsou z politiky Komise v oblasti dalšího použití vyloučeny a licence se na ně nevztahuje.