Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Unie rovnosti: Strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030

V březnu 2021 přijala Evropská komise strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030.

Strategie vychází z výsledků předchozí Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020, která připravila půdu pro bezbariérovou Evropu a posílila postavení osob se zdravotním postižením, tak aby mohly požívat svých práv a plně se zapojit do společnosti a ekonomiky. Navzdory pokroku dosaženému v uplynulém desetiletí se osoby se zdravotním postižením stále potýkají se značnými překážkami a jsou vystaveny vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení.

Cílem této strategie je postoupit dále na cestě k tomu, aby všechny osoby se zdravotním postižením v Evropě bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, věk nebo sexuální orientaci

 • požívaly svých lidských práv
 • měly rovné příležitosti a rovný přístup k účasti ve společnosti a ekonomice
 • se mohly rozhodnout, kde, jak a s kým budou žít
 • využívaly volný pohyb v EU, byť potřebují podporu
 • se již nesetkávaly s diskriminací

Tato nová a posílená strategie zohledňuje rozmanitost zdravotního postižení zahrnujícího dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení (v souladu s článkem 1 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením), které je často neviditelné.

Řeší rizika vícenásobného znevýhodnění, jemuž čelí ženy, děti, starší osoby, uprchlíci se zdravotním postižením a osoby se socioekonomickými obtížemi, a podporuje průřezovou perspektivu v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cíli udržitelného rozvoje.

Nová strategie proto obsahuje ambiciózní soubor opatření a stěžejních iniciativ v různých oblastech a má řadu priorit, například

 • přístupnost: možnost volného pohybu a pobytu, ale také účast na demokratickém procesu
 • důstojnou kvalitu života a nezávislý život, takže se zaměřuje zejména na proces deinstitucionalizace, sociální ochranu a nediskriminaci na pracovišti
 • účast za rovných podmínek, takže je jejím cílem účinně chránit osoby se zdravotním postižením před jakoukoli formou diskriminace a násilí, zajistit rovné příležitosti a přístup ke spravedlnosti, vzdělávání, kultuře, sportu a cestovnímu ruchu, ale také rovný přístup ke všem zdravotnickým službám
 • úlohu EU jít příkladem
 • záměr EU tuto strategii naplnit
 • prosazování práv osob se zdravotním postižením v celosvětovém měřítku

Komise bude podporovat členské státy při vytváření jejich vnitrostátních strategií a akčních plánů dalšího provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a právních předpisů EU v této oblasti.

Evropská komise vyzývá členské státy, aby přispěly k této nové a posílené strategii, jelikož představuje rámec pro opatření EU a pro provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Sdílet tuto stránku