Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Lygybės Sąjunga. 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją

2021 m. kovo mėn. Europos Komisija patvirtino 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją.

Strategija grindžiama ankstesne 2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios, kuria buvo siekiama sukurti Europą be kliūčių ir suteikti galimybių neįgaliesiems, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Nepaisant pastarojo dešimtmečio pažangos, neįgalieji vis dar susiduria su daugeliu kliūčių ir didesne skurdo bei socialinės atskirties rizika.

Strategijos tikslas – palaipsniui užtikrinti, kad visi neįgalieji Europoje, neatsižvelgiant į lytį, rasinę ar etninę kilmę, religiją ar įsitikinimus, amžių ir lytinę orientaciją,

 • galėtų naudotis savo žmogaus teisėmis
 • turėtų lygias galimybes ir galėtų lygiai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime
 • galėtų spręsti, kur, kaip ir su kuo gyventi
 • galėtų laisvai judėti ES nepriklausomai nuo pagalbos poreikių
 • ir nebepatirtų diskriminacijos

Naujoje, išplėtotoje strategijoje atsižvelgiama į įvairias, dažnai išoriškai nematomas, negalias, sukeliamas ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų (kaip apibrėžiama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnyje).

Ja sprendžiamos problemos, kylančios įvairiomis nepalankiomis sąlygomis esančioms moterims, vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliems ir socialinių ir ekonominių sunkumų turintiems pabėgėliams ir skatinamas daugiasektorinis požiūris, laikantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT).

Todėl į naująją strategiją įtraukti įvairių sričių plataus užmojo tikslai ir pavyzdinės iniciatyvos, joje nustatyti įvairūs prioritetai, kaip antai

 • prieinamumas galimybė laisvai judėti ir gyventi ir kartu dalyvauti demokratiniame procese
 • derama gyvenimo kokybė ir galimybė gyventi savarankiškai, nes daug dėmesio skiriama deinstitucionalizavimo procesui, socialinei apsaugai ir nediskriminavimui darbe
 • lygios galimybės dalyvauti, siekiant apsaugoti neįgalius asmenis nuo bet kokios formos diskriminavimo ir smurto, užtikrinti lygias galimybes naudotis teisingumu, švietimu, kultūra, sportu ir turizmu, taip pat vienodas galimybes naudotis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis
 • ES kaip pavyzdžio vaidmuo
 • ES siekis užtikrinti šios strategijos rezultatus
 • neįgaliųjų teisių skatinimas visame pasaulyje

Komisija padės valstybėms narėms formuoti jų nacionalines strategijas ir veiksmų planus, kad būtų galima toliau įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir ES šios srities teisės aktus.

Europos Komisija ragina valstybes nares prisidėti prie šios naujos, išplėtotos strategijos kaip ES veiksmų plano ir siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Bendrinti šį puslapį