Atsakomybės sritys

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:


ES užimtumo ir socialinė politika piliečiams naudinga praktiškai, pavyzdžiui, ieškant darbo, išsikeliant į kitą valstybę narę dirbti ar dėl kitų priežasčių, tobulinant įgūdžius ir t. t. Bendradarbiaudamas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis Generalinis direktoratas sprendžia su globalizacija, Europos gyventojų senėjimu ir socialiniais pokyčiais susijusius uždavinius. Mes remiame įvairių sričių veiklą ir padedame:

  • kurti daugiau ir geresnių darbo vietų įgyvendinant Europos užimtumo strategiją (kuria valstybių narių politika labiau orientuojama į šią sritį) ir padedant Europos socialiniam fondui (bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis kasmet valdoma 9 mlrd. eurų); 
  • užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimą. Tai reiškia, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje ir kad į kitą šalį išvykstantiesiems užtikrinama ne prastesnė sveikatos priežiūra ir kita socialinė apsauga.
  • užtikrinti geresnes darbo sąlygas taikant bendrus minimalius standartus darbovietėje, europiniu lygiu remiant ir plėtojant socialinį dialogą, modernizuojant darbo santykius ir remiant ES darbuotojų judumą;
  • siekti socialinės įtraukties, skurdu ir socialine atskirtimi, reformuoti socialinės apsaugos sistemas, vertinti naujus demografinius ir socialinius pokyčius;
  • Europos Komisijos prioritetai nustatyti Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato metiniame valdymo plane.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys