Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika šiuo metu grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (o ne Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Nauja Reglamento Nr. 45/2001 redakcija šiuo metu priimama. Teisinė informacija portale EUROPA bus atnaujinta vadovaujantis naująja redakcija.

Ši bendra politika taikoma Europos Sąjungos institucijų svetainių grupei, kuriai suteiktas domenas „eu“. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais prašoma nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kad būtų galima suteikti jūsų pageidaujamas e. paslaugas. Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos, o tų svetainių specialiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Šiuo atžvilgiu:

Europos Sąjungos institucijų interneto svetainių grupei priklausančiose svetainėse (domenas „eu“) teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

Kas yra e. paslauga?

E. paslauga portale EUROPA yra internetu teikiama paslauga arba šaltinis, siekiant pagerinti piliečių, verslo įmonių ir ES institucijų bendravimo galimybes.

Portale EUROPA yra arba bus teikiamos 3 rūšių e. paslaugos:

  • informacinės paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, verslas, valdžios įstaigos ir sprendimus priimantys asmenys gali paprastai ir veiksmingai gauti informacijos – taip didinamas skaidrumas ir yra lengviau perprasti ES politiką bei veiklą;
  • sąveikiosios ryšių paslaugos, dėl kurių atsiranda galimybė palaikyti geresnius ryšius su piliečiais, verslu, pilietine visuomene ir visuomenės veikėjais – taip tampa lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimus, padedant formuoti ES politiką, veiklą ir paslaugas;
  • su sutartimis susijusios paslaugos, suteikiančios galimybę sudaryti visų pagrindinių formų sutartis su ES, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo ar pirkimo ir kt.

Informacija, pateikiama konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta toliau nurodyta informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

  • Kokia informacija renkama, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis. ES renka tik tokius asmens duomenis, kokių reikia konkrečiam tikslui pasiekti. Ši informacija nebus naudojama kitur ar nederamais tikslais.
  • Kam atskleidžiama informacija apie jus. ES informaciją trečiosioms šalims, t. y. minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms) atskleis tik tuo atveju, jeigu tai bus būtina siekiant pirmiau nurodyto konkretaus tikslo (-ų). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją pataisyti. Kaip duomenų subjektas, taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, remdamasis teisėtomis įtikinamomis priežastimis, išskyrus tuos atvejus, kai jie renkami vykdant teisinę prievolę arba yra būtini vykdant sutartį, kurios viena iš šalių esate, arba turi būti panaudota tikslui, kuriam davėte aiškų sutikimą.
  • Kiek laiko saugomi jūsų duomenys. ES saugo duomenis tik tiek, kiek reikia, kad būtų pasiektas jų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslas.
  • Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo.
  • Į ką kreiptis, jei turėtumėte klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“ 

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti analizuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojų veiksmai stebimi naudojant portalo EUROPA pirmosios šalies ilgalaikius slapukus. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Kad pasitikrintumėte dabartinį statusą ir atitinkamai pasirinktumėte, toliau pateiktame tekste pažymėkite atitinkamą langelį.

Europos Komisija visų ES institucijų ir įstaigų vardu administruoja tarpinstitucinę interneto svetainę (europa.eu). Apsilankykite teisinės informacijos puslapyje, kad atsisakytumėte sekimo tuose puslapiuose.

Šiuo metu ES institucijos ir įstaigos, išskyrus Europos Komisiją, (t. y. Europos Parlamentas) naudoja savo analizės sistemą. Jų teisinės informacijos puslapyje pateikiama daugiau informacijos.

Pasirinkimas nebūti sekamam „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo EUROPA svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.

Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu už pašto dėžutės aptarnavimą atsakingi darbuotojai į jūsų klausimą atsakyti negali, jie jūsų e. laišką persiųs kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Kaip jūsų duomenys saugomi?

Surinkti asmens duomenys ir visa su minėtomis konsultacijomis susijusi informacija, kaip aprašyta pirmiau, saugoma duomenų tvarkytojo funkciją atliekančio išorinio subrangovo, turinčio užtikrinti duomenų apsaugą ir slaptumą, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 45/2001, kompiuteriuose. 

Kaip galite tikrinti, keisti arba ištrinti savo duomenis?

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingas duomenų valdytojas, juos keisti, taisyti arba ištrinti, kreipkitės į duomenų valdytoją (kontaktinė informacija pateikta toliau) ir aiškiai išdėstykite savo prašymą. 

Kontaktiniai duomenys

Kontaktiniai duomenys

Kreipkitės į Europos Komisiją, užduokite bendro pobūdžio klausimų apie Europos Sąjungą arba gaukite informacijos apie apsilankymą ES institucijose.