Puslapio turinys

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma visoms Europos Sąjungos institucijų svetainėms, priklausančioms domenui „europa.eu“. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais prašoma nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kad būtų galima suteikti jūsų pageidaujamas e. paslaugas.

Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos, o tų svetainių specialiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Šiuo atžvilgiu:

 • duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, susijusius su kiekviena e. paslauga, ir užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus;
 • visoms institucijoms Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija.

Europos Sąjungos institucijų interneto svetainėse (domenas „eu“) teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

E. paslaugos

E. paslauga portale EUROPA yra internetu teikiama paslauga arba šaltinis, siekiant pagerinti individualių asmenų, verslo įmonių ir ES institucijų bendravimo galimybes.

Portale EUROPA yra arba bus teikiamos 3 rūšių e. paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kuriomis naudodamiesi individualūs asmenys, žiniasklaida, verslas, administravimo įstaigos ir kt. gali paprastai ir veiksmingai gauti informacijos;
 • sąveikiosios ryšių paslaugos, dėl kurių galima geriau palaikyti ryšius su individualiais asmenimis, verslu, pilietine visuomene ir viešosiomis institucijomis, kad būtų galima lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimų;
 • sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo.

Informacija, pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą

Specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta toliau nurodyta informacija.

 • Kokia informacija renkama, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis: ES renka asmens duomenis konkrečiu tikslu.
 • Kam atskleidžiama jūsų informacija.
 • Kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją pataisyti.
 • Kiek laiko saugomi jūsų duomenys.
 • Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo.
 • Į ką kreiptis, jei turėtumėte klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti analizuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojų veiksmai stebimi naudojant portalo EUROPA pirmosios šalies ilgalaikius slapukus. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Kad pasitikrintumėte dabartinį statusą ir atitinkamai pasirinktumėte, toliau pateiktame tekste pažymėkite atitinkamą langelį.