Asmens duomenų apsauga

Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma visoms Europos Komisijos srities ec.europa.eu svetainėms. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokių asmens duomenų, kartais reikia pateikti informacijos, kad lankytojui būtų galima suteikti pageidaujamas e. paslaugas.

Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma visapusiškai laikantis minėto reglamento, o tų svetainių specialiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Atsižvelgiant į tai:

 • duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, susijusius su kiekviena e. paslauga, ir užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos,
 • Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus,
 • visoms institucijoms Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija.

Europos Komisijos srities ec.europa.eu interneto svetainėse gali būti teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kad lankytojai galėtų mūsų svetainėse naudotis trečiosios šalies turiniu, jiems gali reikėti sutikti su konkrečiomis jos sąlygomis (įskaitant ir slapukų politiką), kurioms įtakos mes neturime.

E. paslaugos

E. paslauga portale EUROPA yra internetu teikiama paslauga arba išteklius, siekiant pagerinti individualių asmenų, verslo įmonių ir ES institucijų bendravimo galimybes.

Portale EUROPA yra arba bus teikiamos 3 rūšių e. paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kuriomis naudodamiesi individualūs asmenys, žiniasklaida, įmonės, administravimo įstaigos ir kt. gali paprastai ir veiksmingai gauti informacijos,
 • sąveikiosios ryšių paslaugos, dėl kurių galima geriau palaikyti ryšius su individualiais asmenimis, įmonėmis, pilietine visuomene ir viešosiomis institucijomis, kad būtų galima lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimų,
 • sandorių paslaugos, kurios suteikia galimybę sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo.

Informacija, pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą
Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis ES renka asmens duomenis konkrečiu tikslu,
 • kam atskleidžiama jūsų informacija,
 • kaip galima susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją pataisyti,
 • kiek laiko saugomi jūsų duomenys,
 • kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo,
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti analizuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Galite nesutikti, kad ši priemonė būtų naudojama. Tai galima padaryti slapukų juostoje, kuri parodoma pirmo aplankyto puslapio viršuje, arba „Europa Analytics„ puslapyje.

Pasirinkimas, kad ši priemonė nebūtų naudojama, neturės įtakos jūsų naršymui portalo EUROPA svetainėse.

Daugiau informacijos apie „Europa Analytics“

Kontaktai

Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų. Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti.

Jeigu už pašto dėžutės aptarnavimą atsakingi darbuotojai į jūsų klausimą atsakyti negali, jie jūsų e. laišką persiųs kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Informacijos saugojimas

Surinkti asmens duomenys saugomi duomenų tvarkytojo funkciją atliekančio išorės subrangovo, turinčio užtikrinti duomenų apsaugą ir slaptumą, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2018/1725, kompiuteryje. 

Duomenų tikrinimas, keitimas arba ištrynimas

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingi portalo EUROPA ir jo žemesnių lygmenų svetainių duomenų valdytojai, juos keisti arba ištrinti, už portalą EUROPA Komunikacijos generaliniame direktorate atsakingam duomenų valdytojui toliau nurodytu adresu galite siųsti e. laišką. Jame aiškiai išdėstykite savo prašymą ir nurodykite svetainės ir (arba) tinklalapių, dėl kurių kreipiatės, adresus (URL).

E. paštas europamanagement@ec.europa.eu