Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
 • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik „Europos Sąjungos oficialusis leidinys“ (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo – elektroninis leidimas svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

(c) Europos Sąjunga, 1995–2018 m.

Pakartotinai naudoti leidžiama nurodžius šaltinį. Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo [PDF, 728 kB].

Bendrajam pakartotinio dokumentų naudojimo principui gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises, todėl naudotojams patariama susipažinti su atskirose svetainėse, tvarkomose kartu su portalu „Europa“, ir individualiuose dokumentuose pateikiamais pranešimais apie autorių teisių apsaugą. Pakartotinio naudojimo politika netaikoma dokumentams, kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės apsaugos teisės.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo politika šiuo metu grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (o ne Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Nauja Reglamento Nr. 45/2001 redakcija šiuo metu priimama. Teisinė informacija portale EUROPA bus atnaujinta vadovaujantis naująja redakcija.

Ši bendroji politika taikoma Europos Sąjungos ES institucijų svetainėms, kuriose naudojamas domenas „eu“.Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais prašoma nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kad būtų galima suteikti jūsų pageidaujamas e. paslaugas. Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos, o tose svetainėse specialiuose pranešimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Šiuo atžvilgiu:

Europos Sąjungos institucijų interneto svetainių grupei priklausančiose svetainėse (domenas „eu“) teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo apsaugos politika.

Kas yra e. paslauga?

E. paslauga portale EUROPA yra internetu teikiama paslauga arba šaltinis, siekiant pagerinti piliečių bendravimo su verslo įmonėmis bei ES institucijomis galimybes.

Portale EUROPA yra arba bus teikiamos 3 rūšių e. paslaugos.

 1. Informacinės paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, verslas, valdžios įstaigos ir sprendimus priimantys asmenys gali paprastai ir veiksmingai gauti informacijos – taip didinamas skaidrumas ir yra lengviau perprasti ES politiką bei veiklą.
 2. Sąveikiosios ryšių paslaugos, dėl kurių atsiranda galimybė palaikyti geresnius ryšius su piliečiais, verslu, pilietine visuomene ir visuomenės veikėjais – taip tampa lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimus, padedant formuoti ES politiką, veiklą ir paslaugas.
 3. Su sutartimis susijusios paslaugos, suteikiančios galimybę sudaryti visų pagrindinių formų sutartis su ES, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo ar pirkimo ir kt.

Informacija, pateikiama konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta toliau nurodyta informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

 • Kokia informacija renkama, kokiais tikslais ir kokiomis techninėmis priemonėmis. ES renka tik tokius asmens duomenis, kokių reikia konkrečiam tikslui pasiekti. Ši informacija nebus naudojama kitur ar nederamais tikslais.
 • Kam atskleidžiama informacija apie jus. ES atskleis informaciją trečiosioms šalims tik tada, kai to reikės minėtiems tikslams pasiekti ir tik įvardytiems gavėjams (arba jų kategorijoms). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją pataisyti. Kaip duomenų subjektas, taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, remdamasis teisėtomis įtikinamomis priežastimis, išskyrus tuos atvejus, kai jie renkami vykdant teisinę prievolę arba yra būtini vykdant sutartį, kurios viena iš šalių esate, arba turi būti panaudota tikslui, kuriam davėte aiškų sutikimą.
 • Kiek laiko saugomi jūsų duomenys. ES saugo duomenis tik tiek, kiek reikia, kad būtų pasiektas jų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslas.
 • Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo.
 • Į ką kreiptis, jei turėtumėte klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“ 

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti matuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojų veiksmai stebimi naudojant portalo EUROPA pirmosios šalies ilgalaikius slapukus. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Kad pasitikrintumėte dabartinį statusą ir atitinkamai pasirinktumėte, toliau pateiktame tekste pažymėkite atitinkamą langelį.

Europos Komisija visų ES institucijų ir įstaigų vardu administruoja tarpinstitucinę interneto svetainę (europa.eu). Apsilankykite teisinės informacijos puslapyje, kad atsisakytumėte sekimo tuose puslapiuose.

Šiuo metu ES institucijos ir įstaigos, išskyrus Europos Komisiją, (t. y. Europos Parlamentas) naudoja savo analizės sistemą. Jų teisinės informacijos puslapyje pateikiama daugiau informacijos.

Pasirinkimas nebūti sekamam „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo „Europa“ svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.

Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu už pašto dėžutės aptarnavimą atsakingi darbuotojai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie jūsų e. laišką persiųs kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.