Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Unjoni ta' Ugwaljanza: Strateġija għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità 2021-2030

F’Marzu 2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-Istrateġija dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà 2021-2030.

L-Istrateġija tibni fuq ir-riżultati tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 2010-2020 preċedenti, li wittiet it-triq għal Ewropa mingħajr ostakli u tat is-setgħa lill-persuni b’diżabbiltà biex ikunu jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom u jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u fl-ekonomija. Minkejja l-progress li sar f’dawn l-aħħar għaxar snin, il-persuni b’diżabbiltà għadhom iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli konsiderevoli u jinsabu f’riskju ogħla ta’ faqar u esklużjoni soċjali.

L-objettiv ta’ din l-Istrateġija huwa li jsir progress lejn l-iżgurar li l-persuni kollha b’diżabbiltà fl-Ewropa, irrispettivament mis-sess, mill-oriġini razzjali jew etnika, mir-reliġjon jew it-twemmin, mill-età jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom

 • igawdu d-drittijiet tal-bniedem tagħhom
 • ikollhom opportunitajiet indaqs, aċċess ugwali biex jipparteċipaw fis-soċjetà u fl-ekonomija
 • ikunu jistgħu jiddeċiedu fejn, kif u ma’ min jgħixu
 • jiċċaqilqu b’mod ħieles fl-UE irrispettivament mill-ħtiġijiet ta’ appoġġ tagħhom
 • u ma jesperjenzaw qatt iktar id-diskriminazzjoni

Din l-Istrateġija ġdida u msaħħa tqis id-diversità tad-diżabbiltà li tinkludi indebolimenti fiżiċi, mentali, intellettwali jew sensorjali fit-tul (f’konformità mal-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà), li ħafna drabi huma inviżibbli.

Hija u tindirizza r-riskji ta’ żvantaġġi multipli li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa, it-tfal, l-anzjani, ir-refuġjati b’diżabbiltà, u dawk b’diffikultajiet soċjoekonomiċi, l-istrateġija tippromwovi perspettiva intersezzjonali f’konformità mal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs).

Għalhekk, l-istrateġija l-ġdida fiha sett ambizzjuż ta’ azzjonijiet u inizjattivi ewlenin f’diversi oqsma u għandha bosta prijoritajiet, bħal

 • l-aċċessibbiltà: biex ikunu jistgħu jiċċaqilqu u jgħixu liberament iżda wkoll jipparteċipaw fil-proċess demokratiku
 • kwalità tal-ħajja deċenti u biex jgħixu b’mod indipendenti peress li tiffoka b’mod partikolari fuq il-proċess ta’ deistituzzjonalizzazzjoni, il-protezzjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol
 • il-parteċipazzjoni ugwali peress li għandha l-għan li tipproteġi b’mod effettiv lill-persuni b’diżabbiltà minn kull forma ta’ diskriminazzjoni u vjolenza, tiżgura opportunitajiet indaqs u aċċess għall-ġustizzja, l-edukazzjoni, il-kultura, l-isport u t-turiżmu, iżda wkoll aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa kollha
 • ir-rwol tal-UE li tmexxi bl-eżempju
 • l-intenzjoni tal-UE li twettaq ir-riżultati għal dik l-istrateġija
 • il-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà b’mod globali

Il-Kummissjoni se tappoġġja lill-Istati Membri fit-tfassil tal-istrateġiji nazzjonali u l-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom biex ikomplu jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà u l-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam.

Il-Kummissjoni Ewropea tappella lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu għal din l-Istrateġija ġdida u msaħħa bħala l-qafas għall-azzjonijiet tal-UE u għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà.

Ixxerja din il-paġna