Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Unia równości: Strategię na rzecz praw osób niepełnosprawnych na lata 2021–2030

W marcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz praw osób niepełnosprawnych na lata 2021–2030.

Strategia opiera się na wynikach poprzedniej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, która utorowała drogę do Europy pozbawionej barier, w której pozycja osób niepełnosprawnych jest wzmocniona, tak aby mogły one korzystać ze swoich praw i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Pomimo postępów poczynionych w ostatnim dziesięcioleciu osoby niepełnosprawne nadal napotykają poważne trudności i są bardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Celem strategii jest zapewnienie, by wszystkie osoby niepełnosprawne w Europie, bez względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną

 • mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka,
 • miały równe szanse i równy dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym
 • były w stanie decydować, gdzie, jak i z kim mieszkają
 • mogły swobodnie przemieszczać się w UE niezależnie od ich potrzeb w zakresie wsparcia
 • i nie doświadczały już dyskryminacji.

Ta nowa i wzmocniona strategia uwzględnia różnorodność form niepełnosprawności – często niewidocznych – i obejmuje długotrwałą niepełnosprawność fizyczną, umysłową, intelektualną i sensoryczną (zgodnie z art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).

Strategia ma być sposobem na rozwiązanie problemów, z którymi borykają się kobiety, dzieci, osoby starsze, uchodźcy z niepełnosprawnościami oraz osoby mające trudności społeczno-ekonomiczne. Promuje ona podejście przekrojowe zgodnie z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i celami zrównoważonego rozwoju.

Właśnie dlatego w nowej strategii przedstawiono ambitny zestaw działań i inicjatyw przewodnich w różnych dziedzinach i określono priorytety, takie jak:

 • dostępność: czyli możliwość swobodnego przemieszczania się i pobytu, ale także uczestniczenia w procesie demokratycznym
 • zapewnienie godnej jakości życia a także możliwości prowadzenia niezależnego życia, ponieważ strategia koncentruje się w szczególności na procesie deinstytucjonalizacji, ochronie socjalnej i niedyskryminacji w miejscu pracy
 • równe uczestnictwo, ponieważ celem jest skuteczna ochrona osób niepełnosprawnych przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy, zapewnienie im równych szans i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także równego dostępu do wszystkich usług zdrowotnych
 • rola UE jako lidera dającego przykład
 • zobowiązanie UE do realizacji tej strategii
 • promowanie praw osób niepełnosprawnych na całym świecie

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w kształtowaniu ich krajowych strategii i planów działania w celu dalszego wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz unijnych przepisów w tej dziedzinie.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do wniesienia wkładu w tę nową i wzmocnioną strategię, stanowiącą ramy dla unijnych działań i dla wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Udostępnij tę stronę