Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Komisja Europejska wspiera i uzupełnia politykę poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie włączenia społecznego i ochrony socjalnej.

Jednym z celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu jest wydźwignięcie z ubóstwa i wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów ludzi i zwiększenie do poziomu 75 proc. zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat. W osiągnięciu tych celów pomocne są inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”, w tym Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.

Za pomocą pakietu inwestycji społecznych Komisja udziela wskazówek państwom członkowskim, jak zmodernizować systemy opieki społecznej, tak by mogły spełniać funkcje inwestycji społecznych przez całe życie.

Pakiet ten stanowi uzupełnienie:

Ramy polityki

Europejski semestr określa ramy dotyczące kierowania reformami gospodarczymi i społecznymi krajów UE oraz monitorowania tych reform, aby osiągnąć cele strategii Europa 2020. Wyzwania i propozycje rozwiązań są przedstawiane w zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Ponieważ polityka społeczna stanowi integralną część strategii Europa 2020, Komisja wspiera także działania krajów UE w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom społecznym. Robi to za pośrednictwem inicjatyw określonych w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i pakietu dotyczącego inwestycji społecznych, a także za pomocą funduszy unijnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca polityczna

Komisja współpracuje z krajami UE za pośrednictwem Komitetu Ochrony Socjalnej, wykorzystując otwartą metodę koordynacji w dziedzinie włączenia społecznego, opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz rent i emerytur (społeczna OMK).

Społeczna OMK to dobrowolny proces współpracy politycznej polegający na uzgadnianiu wspólnych celów i mierzeniu na podstawie wspólnych wskaźników postępów w ich realizacji. Proces ten zakłada także ścisłą współpracę z zainteresowanymi stronami, w tym również z partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Udostępnij tę stronę