Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Szociális védelem és társadalmi befogadás

Az Európai Unió támogatja és saját intézkedésekkel egészíti ki a szociális védelemmel és a társadalmi befogadással kapcsolatos tagállami tevékenységeket.

Ez a szakpolitikai intézkedések széles körét foglalja magában, melyek a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, a szociális védelmi rendszerek korszerűsítését, valamint meghatározott csoportok, köztük a gyermekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok társadalmi befogadásának előmozdítását szolgálják.

Szakpolitikai keret

A szociális jogok európai pillére

szociális jogok európai pillére húsz kulcsfontosságú alapelvet és jogot határoz meg, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a munkaerőpiacok és a szociális védelmi rendszerek méltányosak legyenek és jól működjenek. A pillér kijelöli, milyen irányban kell az EU-nak előrehaladnia ahhoz, hogy a 21. században kiépüljön a szociális Európa, mely méltányos és inkluzív, ezenfelül pedig a lehetőségek széles körét kínálja.

pillér harmadik fejezete a szociális védelem és a társadalmi befogadás szempontjából leginkább jelentőséggel bíró elveket rögzíti.

Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének megvalósítására

szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv a polgárok javát szolgáló konkrét intézkedésekké hivatott alakítani a pillér elveit.

A cselekvési terv az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiára építve három célkitűzést irányoz elő a 2030-ig tartó időszakra vonatkozóan a foglalkoztatás, a felnőttoktatás és a szegénység területén. A szegénység elleni fellépés terén kitűzött cél értelmében 2030-ig legalább 15 millióval csökkenteni kell a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek számát, és gondoskodni kell arról, hogy ezen belül legalább egyharmadot tegyen ki a gyermekek aránya.

Portói szociális kötelezettségvállalás című 2021. májusi közös nyilatkozatukban az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, az EU Tanácsának akkori elnökségét betöltő portugál miniszterelnök, az európai szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kötelezettséget vállaltak három kiemelt cél 2030-ig történő megvalósítására. Ezeket a célokat az Európai Tanács is üdvözölte 2021. júniusi ülésén.

szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervben a Bizottság egy sor kezdeményezést is bejelentett, melyek a pillér elveinek érvényre juttatását hivatottak elősegíteni. 

A szociális védelem és a társadalmi befogadás területén a jelentőséggel bíró kezdeményezések közé tartoznak a következők:

  • az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás, 
  • a minimumjövedelemről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat,
  • a hajléktalanság elleni küzdelem európai platformja,
  • az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló uniós jelentés, a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó kezdeményezés,
  • a jóléti állam jövőjének tanulmányozásával megbízott magas szintű szakértői csoport létrehozása,
  • iaz elosztási hatásokra vonatkozó előzetes vizsgálatok alkalmazásáról szóló iránymutatás.

Szakpolitikai nyomon követés és koordináció

Szociális eredménytábla

A pillér végrehajtásának nyomon követése érdekében az Európai Bizottság 2021 elején aktualizált szociális eredménytáblát terjesztett elő, amelyet az Európai Unió foglalkoztatási és szociális miniszterei 2021 júniusában hagytak jóvá.

A szociális eredménytábla tükrözi a pillér szerkezetét, és célzott mutatókat tartalmaz a társadalmi befogadás és a szociális védelem területén. A kiemelt mutatók közé tartozik a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma – a szegénység visszaszorítása terén 2030-ra kitűzött célszám ezen a mutatón alapul.

Európai szemeszter

Az európai szemeszter szilárd keretet biztosít a gazdasági, foglalkoztatási és szociális reformok és beruházások összehangolásához.  2018 óta a pillérben rögzített elvek az európai szemeszter teljes ciklusában érvényesülnek.

Az együttes foglalkoztatási jelentés és az országjelentések részletesen elemzik az EU, illetve a tagállamok szociális helyzetét. A Bizottság országspecifikus ajánlásokban ismerteti az egyes országok esetében feltárt problémákat és a javasolt szociálpolitikai megoldásokat.

Szociális Védelmi Bizottság

A Bizottság a szociális védelemmel foglalkozó bizottságban együttműködik az uniós országokkal a társadalmi befogadás, az egészségügyi ellátás valamint a tartós ápolás-gondozás és a nyugdíjak területén. Ez az együttműködés a nyitott koordinációs módszeren alapul.

A szociális védelem és társadalmi befogadás területén alkalmazott nyitott koordinációs módszer (szociális OMC) olyan önkéntes szakpolitikai együttműködést tesz lehetővé, amelynek során a tagállamok közös célkitűzésekről határoznak, majd közös mutatókkal mérik a célkitűzések megvalósítását. A folyamat során a Bizottság és a tagállamok szorosan együttműködnek az érdekelt felekkel, pl. a szociális partnerekkel és a civil társadalommal.

Finanszírozás

A szakpolitikai reformok végrehajtását az európai strukturális és beruházási alapok támogatják, különösen az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz.

Oldal megosztása