Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgárok számára a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek a kezdeményezéseivel és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységeivel kapcsolatosak. Arra törekszünk, hogy ezek az információk naprakészek és pontosak legyenek. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk. Mindazonáltal a Bizottság semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a webhelyen közzétett információk tekintetében.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek, és nem vonatkoztathatók konkrét természetes vagy jogi személyek egyedi helyzetére;
 • nem szükségszerűn átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
 • esetenként olyan külső webhelyekre irányítanak tovább, amelyek tartalma felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek, és amelyekért a Bizottság nem vállal felelősséget;
 • nem minősülnek jogi vagy szaktanácsnak (ha Önnek konkrét kérdésben tanácsra van szüksége, feltétlenül célszerű szakemberhez fordulnia).

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok szövege eltérhet a hivatalosan elfogadott dokumentumok szövegétől. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak fennakadásokat a portál működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Bizottság nem vállal felelősséget a webhely (vagy a belinkelt külső weboldalak) használatából fakadó problémákért.

E felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseit megsértve korlátozza a Bizottság felelősségét, vagy hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

(c) Európai Unió, 1995–2018

A további felhasználás a forrás feltüntetésével engedélyezett. A bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó szabályok az erről szóló, 2011. december 12-i bizottsági határozatban [PDF, 728 kB] vannak rögzítve.

A további felhasználás alapelvei az egyes szerzői jogi nyilatkozatokban meghatározott feltételek függvényében módosulhatnak. Ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy nézzenek utána a vonatkozó feltételeknek az EUROPA portálon működő webhelyekre és az egyes dokumentumokra vonatkozó egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban. A további felhasználást szabályozó politika hatálya nem terjed ki a harmadik felek szellemi tulajdonát képező dokumentumokra.

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait.

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmét célzó intézkedések jelenleg a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapulnak, nem pedig a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező (EU) 2016/679 rendeleten. A 45/2001/EK rendelet új változata jelenleg elfogadás alatt áll. Az europa.eu portálon található jogi nyilatkozatokat frissíteni fogjuk az új változatnak megfelelően.

Ezek az általános rendelkezések az Európai Unió összes, eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára vonatkoznak. E webhelyek többségén a látogatók anélkül böngészhetnek, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk magukról, egyes elektronikus szolgáltatások (e-szolgáltatások) igénybevételéhez azonban szükség van személyes információk közlésére. A személyes adatokra igényt tartó weboldalak üzemeltetői a megadott információkat a fent említett rendeletben foglaltakkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

 • mindegyik e-szolgáltatás vonatkozásában egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és módját, és gondoskodik arról, hogy a szóban forgó e-szolgáltatás nyújtása keretében a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására a vonatkozó előírásokkal összhangban kerüljön sor;

 • mindegyik intézménynél adatvédelmi felelős gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd: a rendelet 24. cikke);

 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását (lásd: a rendelet 41–45. cikke).

Az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai külső weboldalakra irányító linkeket is tartalmaznak. Mivel ezen oldalak felett a Bizottság nem rendelkezik befolyással, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az Ön által felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályait.

Mi az e-szolgáltatás?

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyfelől a polgárok és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 1. információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát, és megkönnyítik megértésüket;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást, s ezáltal megkönnyítik a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést, ami a szakpolitikák, az uniós tevékenységek, valamint az uniós szolgáltatások kialakításához hivatott hozzájárulni;
 3. alapvető ügyviteli szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az EU-val folytatott ügyintézést pl. közbeszerzési eljárások, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás során, illetve eseményekre való regisztráláskor, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzésekor.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan:

 • az összegyűjtött információk köre és annak ismertetése, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – kizárólag a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben – a személyes adatokat. Az információk nem használhatók fel egyéb, a fentiekkel összeegyeztethetetlen célra;
 • a felhasználók által megadott személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek köre: az EU csak akkor továbbítja harmadik feleknek – és ebben az esetben is csak a megemlített (kategóriákba tartozó) címzetteknek – a felhasználók személyes adatait, ha ezt a fent ismertetett cél(ok) elérése indokolja. Az EU nem fogja továbbítani a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára;
 • a saját személyes adatokhoz való hozzáférés módja: annak ismertetése, hogyan tudják az adatközlők ellenőrizni az információk pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat. Az adatok érintettjeinek joguk van kifogást emelni személyes adataik kezelése ellen, amennyiben arra jogszerű indokuk van, kivéve ha ezen adatok gyűjtésére valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, vagy ha olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy ha azokat olyan célra használják fel, amelyhez a felhasználó egyértelműen beleegyezését adta;
 • az adatok megőrzésének időtartama: az EU csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további feldolgozás céljából szükség van;
 • a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet szolgáló biztonsági intézkedések;
 • a kérésekkel vagy panaszokkal megkereshető kapcsolattartók.

Europa Analytics 

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A Piwik az EUROPA portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. A látogató ezt saját belátása szerint le is tilthatja. Később bármikor meggondolhatja magát, ha mégis hozzájárul a nyomon követéshez.

Az adatgyűjtés letiltásához/jóváhagyásához használja az alábbi szöveghez tartozó jelölőnégyzetet.

Az intézményközi portált (europa.eu) az Európai Bizottság az összes uniós intézmény és szerv nevében üzemelteti. Kérjük, látogasson el az alábbi, jogi nyilatkozatot tartalmazó oldalra, ahol lehetősége van arra, hogy engedélyezze/letiltsa a látogatásokat figyelemmel kísérő cookie-k használatát.

Az EU más szervei és intézményei (pl. az Európai Parlament) saját elemző szolgáltatásaikat használják webanalitikai célokra. Részletes információkért látogasson el az adott szervek és intézmények jogi nyilatkozatait tartalmazó weboldalakra.

Az adatgyűjtés letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Hogyan kezeljük a felhasználók által küldött e-mail-üzeneteket?

Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll egy kapcsolattartásra szolgáló gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetben elküldhetik kérdéseiket és észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének.

E-mail-üzenet küldése esetén a személyes adatok gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postaláda kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk.

Kérjük, e-mail-üzenetének és személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit írja meg a nekünk küldendő e-mailben.