Zastrzeżenie prawne

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniamy ogółowi społeczeństwa informacje o inicjatywach Komisji i obszarach działalności Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Staramy się poprawiać wszelkie zgłoszone błędy. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
 • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie papierowe lub od jego wydanie elektroniczne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których ta strona zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

(c) Unia Europejska, 1995-2018

Ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r. [PDF, 728 KB].

Stosowanie zasady ogólnej może być ograniczone warunkami przewidzianymi w poszczególnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych w portalu Europa i w poszczególnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka w zakresie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest obecnie oparta na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. (a nie na „ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” 2016/679, które uchyla dyrektywę 95/46/WE). Nowa wersja rozporządzenia 45/2001 jest obecnie przedmiotem procedury prowadzącej do jej przyjęcia. Informacje prawne na portalu Europa zostaną zaktualizowane zgodnie z tą nową wersją.

Ta ogólna polityka obejmuje grupę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny „.eu”. Choć większość stron internetowych można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług. Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i w swoich oświadczeniach o polityce ochrony prywatności podają informacje o wykorzystaniu danych osobowych.

W tym kontekście:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności

 • inspektor ochrony danych nadzoruje, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom danych w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia)

 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji zob. art. 41-45 wymienionego rozporządzenia

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „.eu” zawierają linki do portali stron trzecich. W związku z tym, iż Komisja nie ma kontroli nad tymi portalami, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa?

E-usługa w ramach portalu EUROPA to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 1. usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE
 2. usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania „informacji zwrotnej” w celu kształtowania polityki, działań i usług UE
 3. usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów itd.).

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj gromadzonych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie są ponownie wykorzystywane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje: UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. UE nie udostępnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, z istotnych i uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wynikających z zawartej umowy, której dana osoba jest stroną, lub gdy są one wykorzystywane do celów, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych: UE przechowuje dane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu gromadzenia danych lub do ich dalszego przetworzenia;
 • wyjaśnienie, jak dane są chronione przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • informację na temat tego, z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg.

Europa Analytics 

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Domyślnie wizyty na stronie śledzone są za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie.

Aby sprawdzić swój obecny status i dokonać wyboru, należy zaznaczyć odpowiednie pole w tekście poniżej.

Międzyinstytucjonalnym portalem europa.eu zarządza w imieniu wszystkich instytucji i organów UE Komisja Europejska. Na stronie z informacjami prawnymi można nie zgodzić się na monitorowanie swojej aktywności na stronach Komisji.

Inne instytucje i organy UE (np. Parlament Europejski) obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.

Brak wyrażenia zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami użytkowników?

Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca pytania zostanie poinformowany e-mailem, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.