Zastrzeżenie prawne

Celem tej strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji o inicjatywach i polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i rzetelnych informacji. Będziemy też starali się poprawiać wszelkie zgłoszone nam błędy. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
 • niekoniecznie są szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
 • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
 • nie stanowią porad dotyczących spraw zawodowych ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy skonsultować się z odpowiednim profesjonalnym doradcą).

Zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą jednak być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których odsyła ta strona.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 2015

Ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r.  [728KB]. 

Stosowanie zasady ogólnej może być ograniczone warunkami przewidzianymi w poszczególnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych w portalu Europa i w poszczególnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. 

Podstawą polityki w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe jest rozporządzenie (WE) nr 45/2001  [234 KB] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Zakresem tej ogólnej polityki objęta jest całość stron internetowych instytucji Unii Europejskiej w ramach domeny „eu”.

Większość tych stron można przeglądać bez podawania informacji o sobie. Jednak w niektórych przypadkach takie informacje są wymagane, aby możliwe było świadczenie użytkownikom e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i w swoich oświadczeniach o polityce ochrony prywatności podają informacje o wykorzystaniu danych osobowych.

W związku z tym:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności
 • wyznaczeni w każdej instytucji urzędnicy zajmujący się ochroną danych zapewniają  stosowanie przepisów rozporządzenia i doradzają administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 rozporządzenia).
 • europejski inspektor ochrony danych  [98 KB] pełni nadzór nad kontrolą danych we wszystkich instytucjach (zob. art. 41–45 rozporządzenia).

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „eu” zawierają odesłania do portali stron trzecich. W związku z tym, że Komisja nie ma kontroli nad tymi portalami, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką ochrony prywatności.

Czym jest e-usługa?

E-usługa w ramach portalu EUROPA to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 1. Usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE.
 2. Usługi interakcyjne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnych wnoszące wkład w kształtowanie polityki, działań i usług UE.
 3. Usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów itd.).

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • Jakiego rodzaju informacje są gromadzone, w jakim celu i przy użyciu jakich środków technicznych. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie będą ponownie wykorzystywane do innych celów.
 • Tożsamość podmiotu, któremu ujawniane są informacje. UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym powyżej odbiorcom (kategoriom odbiorców). UE nie udostępnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, w razie potrzeby, je skorygować. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, z istotnych i uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków prawnych wynikających z zawartej umowy lub gdy są one wykorzystywane do celów, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę.
 • Jak długo przechowywane są dane osobowe. UE przechowuje dane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu gromadzenia danych lub do ich dalszego przetworzenia.
 • Jak chronione są dane przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem.
 • Z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg.

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami użytkowników?

Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca pytania zostanie poinformowany e-mailem, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.

 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.