Zastrzeżenie prawne

Na portalu Komisji Europejskiej udostępniamy ogółowi społeczeństwa informacje o inicjatywach Komisji i obszarach działalności Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na stronach portalu.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
  • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
  • nie mają charakteru porad zawodowych ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie papierowe lub od jego wydanie elektroniczne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane i informacje na naszym portalu mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tego portalu lub innych zewnętrznych serwisów, do których portal zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

 

Zastrzeżenie prawne dotyczące linków zewnętrznych

Strony internetowe Komisji Europejskiej w domenie europa.eu mogą zawierać „linki zewnętrzne” do stron w domenach innych niż europa.eu, które mogą nie być własnością Komisji Europejskiej ani nie być przez nią finansowane, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności.

Kiedy użytkownicy stron internetowych Komisji Europejskiej otwierają link prowadzący do dowolnej zewnętrznej strony internetowej, opuszczają oficjalną domenę Komisji Europejskiej i zostają objęci polityką ochrony prywatności i wykorzystywania plików cookie danej zewnętrznej strony internetowej oraz jej polityką prawną.

Kwestia zgodności zewnętrznych stron internetowych powiązanych linkami ze stronami internetowymi Komisji w domenie europa.eu z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych i dostępności pozostaje poza kontrolą Komisji Europejskiej, i jednoznacznie odpowiada za nią zewnętrzna strona internetowa.

Zastrzeżenie prawne dotyczące poparcia

Celem wszelkich odesłań za pomocą linków zamieszczonych na stronach internetowych Komisji Europejskiej do konkretnych zasobów zewnętrznych, serwisów lub stron internetowych jest poszerzenie zakresu informacji dostępnych na stronach internetowych Komisji Europejskiej i ułatwienie korzystania z nich.

Takie odesłania za pomocą linku nie stanowią wyrazu aprobaty Komisji Europejskiej ani dla konkretnego źródła zewnętrznego, serwisu lub strony internetowej, ani dla informacji zawartych w danym odesłaniu, ani dla organizacji będących właścicielami tych zewnętrznych stron internetowych.

Informacja o polityce ochrony prywatności

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do stron internetowych Unii Europejskiej w obrębie domeny „europa.eu”.

Informacja o polityce prywatności

 © Unia Europejska, 1995-2022

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

O ile nie wskazano inaczej (np. w poszczególnych informacjach o prawach autorskich), treści na tej stronie internetowej będące własnością UE są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach.

Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw. Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte zasadami Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.