Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Osoby se zdravotním postižením

Nevidomá žena s vodicím psem a slepeckou holí na přechodu pro chodce

© Shutterstock / goodluz

Do roku 2020 se očekává, že jedna pětina populace EU bude mít nějakou formu zdravotního postižení. EU a její členské státy jsou odhodlány zlepšovat sociální a ekonomickou situaci osob se zdravotním postižením. Východiskem tohoto úsilí je Listina základních práv EU a Smlouva o fungování EU.

Evropská unie a členské státy jsou stranami Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Tato důležitá smlouva vstoupila pro EU v platnost v lednu 2011 a stala se základem pro obsah Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020.

Klíčové iniciativy týkající se osob se zdravotním postižením

Komise rovněž podporuje členské státy v provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením prostřednictvím evropského semestru a fondů EU.

Dalšími užitečnými nástroji pro tuto politiku jsou 

  • evropský pilíř sociálních práv, jeho zásada č.17 se přímo zabývá osobami se zdravotním postižením a problematiky zdravotního postižením se týkají i další jeho zásady
  • evropský semestr, který poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik v celé EU a poskytuje informace o tom, jaká je v členských státech situace osob se zdravotním postižením oproti osobám bez zdravotního postižení

Opatření v zájmu lepší informovanosti

Evropská komise je odhodlána zvyšovat povědomí o životních podmínkách osob se zdravotním postižením, o problémech, s nimiž se setkávají v každodenním životě, a o způsobech zlepšení jejich života. Zveřejňuje rovněž, jak postupuje provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pro dosažení těchto cílů Evropská komise každoročně pořádá

  • konferenci „Evropský den osob se zdravotním postižením
  • Evropskou cenu pro bezbariérová města (Access City Award), jíž se ohodnocuje úsilí, která města vynaložila v zájmu lepší přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
  • výroční pracovní fórum k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
  • odborná příprava odborníků na politiku a právní předpisy EU v oblasti zdravotního postižení

Podpora

EU poskytuje finanční podporu prostřednictvím ročního grantu pro řadu celounijních organizací zdravotně postižených osob a nevládních organizací (v rámci programu Práva, rovnost a občanství) s cílem usnadnit jejich účast na politických a právních procesech na úrovni EU. Tyto organizace poskytují například stanoviska k vývoji právních předpisů a politik EU. Mezi tyto subjekty patří:

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) jsou hlavními finančními nástroji EU na posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Pomáhají zajistit sociální začlenění nejzranitelnějších občanů, včetně osob se zdravotním postižením.

Analýzu údajů a politik členských států EU poskytuje Evropské komisi Akademická síť evropských odborníků na zdravotní postižení (ANED). Spravuje databázi DOTCOM, která monitoruje politické nástroje související s úmluvou UNCRPD v EU a členských státech.

Sdílet tuto stránku