Podpora hospodářského rozvoje

Více než polovina finančních prostředků EU se poskytuje prostřednictvím 5 evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESI fondy), které jsou spravovány společně Evropskou komisí a členskými státy EU. 

Účelem všech těchto fondů je investovat do vytváření pracovních míst a do udržitelné a zdravé evropské ekonomiky a životního prostředí.

ESI fondy se zaměřují hlavně na těchto 5 oblastí:

  • výzkum a inovace
  • digitální technologie
  • podpora nízkouhlíkové ekonomiky
  • udržitelné řízení přírodních zdrojů
  • malé podniky

Pět fondů ESI

Mezi evropské strukturální a investiční fondy patří

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který podporuje vyvážený rozvoj v jednotlivých regionech EU.
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský sociální fond (ESF), který podporuje projekty na zajištění zaměstnanosti a poskytuje investice do lidského kapitálu EU – ať už se jedná o pracovníky, mladé lidi či osoby hledající zaměstnání.
Evropský sociální fond (ESF)

Fond soudržnosti (FS), z kterého jsou financovány projekty z oblasti dopravy a ochrany životního prostředí v těch zemích, v nichž je hrubý národní důchod (HND) na obyvatele nižší než 90 % průměru EU. V letech 2014–2020 k nim patří tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.
Fond soudržnosti (FS)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který se zaměřuje na řešení konkrétních problémů venkovských oblastí EU.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), který pomáhá rybářům osvojit si udržitelné rybolovné metody a lidem žijícím na pobřeží diverzifikovat svou hospodářskou činnost. Díky tomu se zvýší kvalita života v evropských pobřežních oblastech.
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Jak se s finančními prostředky z fondů hospodaří

Všechny fondy spravují jednotlivé země EU samy, a to prostřednictvím dohod o partnerství.

Každá země vypracuje tuto dohodu ve spolupráci s Evropskou komisí a stanoví v ní, jakým způsobem budou prostředky ve stávajícím finančním období 2014–2020 použity.

Na základě dohod o partnerství se připraví řada investičních programů, z nichž jdou v rámci příslušných oblastí politiky finanční prostředky do různých regionů a projektů.

Oblasti investic

Příjemci prostředků z fondů ESI

Výsledky jednání

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty