Podpora hospodářského rozvoje

Více než polovina finančních prostředků EU se poskytuje prostřednictvím 5 evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESI fondy), které jsou spravovány společně Evropskou komisí a členskými státy EU. 

Účelem všech těchto fondů je investovat do vytváření pracovních míst a do udržitelné a zdravé evropské ekonomiky a životního prostředí.

ESI fondy se zaměřují hlavně na těchto 5 oblastí:

  • výzkum a inovace
  • digitální technologie
  • podpora nízkouhlíkové ekonomiky
  • udržitelné řízení přírodních zdrojů
  • malé podniky

Pět fondů ESI

Mezi evropské strukturální a investiční fondy patří

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který podporuje vyvážený rozvoj v jednotlivých regionech EU.
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský sociální fond (ESF), který podporuje projekty na zajištění zaměstnanosti a poskytuje investice do lidského kapitálu EU – ať už se jedná o pracovníky, mladé lidi či osoby hledající zaměstnání.
Evropský sociální fond (ESF)

Fond soudržnosti (FS), z kterého jsou financovány projekty z oblasti dopravy a ochrany životního prostředí v těch zemích, v nichž je hrubý národní důchod (HND) na obyvatele nižší než 90 % průměru EU. V letech 2014–2020 k nim patří tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.
Fond soudržnosti (FS)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který se zaměřuje na řešení konkrétních problémů venkovských oblastí EU.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), který pomáhá rybářům osvojit si udržitelné rybolovné metody a lidem žijícím na pobřeží diverzifikovat svou hospodářskou činnost. Díky tomu se zvýší kvalita života v evropských pobřežních oblastech.
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Jak se s finančními prostředky z fondů hospodaří

Všechny fondy spravují jednotlivé země EU samy, a to prostřednictvím dohod o partnerství.

Každá země vypracuje tuto dohodu ve spolupráci s Evropskou komisí a stanoví v ní, jakým způsobem budou prostředky ve stávajícím finančním období 2014–2020 použity.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Na základě dohod o partnerství se připraví řada investičních programů, z nichž jdou v rámci příslušných oblastí politiky finanční prostředky do různých regionů a projektů.

Oblasti investic

Příjemci prostředků z fondů ESI

Výsledky jednání

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty