Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Personas ar invaliditāti

Saskaņā ar ES pieeju, kas invaliditāti aplūko cilvēktiesību perspektīvā, ES veicina invalīdu aktīvas integrēšanas politiku un viņu pilnīgu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Invaliditāte ir jautājums par tiesībām, nevis problēma, kas atstāta dažādu valstu ziņā. Šī pieeja izmantota arī ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kuru ir parakstījusi Eiropas Savienība.

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020), ko Komisija pieņēma 2010. gadā, pamatojas uz UNCRPD un ņem vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot Eiropas rīcības plānu invaliditātes jomā (2004–2010).

Stratēģijas mērķus īsteno ar darbībām astoņās prioritārajās jomās.

1. Pieejamība: padarīt visas preces un pakalpojumus pieejamus invalīdiem un veicināt palīgierīču tirgu.

2. Līdzdalība: nodrošināt, ka invalīdi var izmantot tiesības, ko viņiem sniedz viņu ES pilsonība; likvidēt šķēršļus, kas viņiem liedz pilnā mērā piedalīties sabiedriskajā dzīvē un izklaidējošās darbībās; sekmēt kvalitatīvu vietējās kopienās balstītu pakalpojumu sniegšanu.

3. Vienlīdzība: cīnīties ar diskrimināciju, kuras pamatā ir invaliditāte, un veicināt iespēju vienādību.

4. Nodarbinātība: būtiski palielināt atvērtā darba tirgū nodarbināto invalīdu īpatsvaru. Viņi pārstāv sesto daļu no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem ES, bet viņu nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems.

5. Izglītība un apmācība: veicināt iekļaujošu izglītību un mūžizglītību skolēniem un studentiem ar invaliditāti. Pateicoties vienādām iespējām piekļūt kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības un mūžizglītības jomā, invalīdi var pilnā mērā iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un uzlabot savas dzīves kvalitāti.  Eiropas Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas invalīdu izglītības jomā. Piemēram, ir izveidota Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūra un īpaša grupa, kas pēta ar invaliditāti un mūžizglītību saistītus jautājumus.

6. Sociālā aizsardzība: veicināt pienācīgus dzīves apstākļus, cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību.

7. Veselība: veicināt vienādas iespējas piekļūt veselības pakalpojumiem un ar tiem saistītajai materiālajai bāzei.

8. Ārējā darbība: veicināt personu ar invaliditāti tiesības ES paplašināšanās un starptautiskās attīstības programmās.

Komisija arī atbalsta Eiropas Invaliditātes ekspertu akadēmisko tīklu (ANED), kas sniedz Komisijai vispusīgu apskatu par situāciju, politiku un datiem atsevišķās ES valstīs. ANED pārvalda arī tiešsaistes rīku, kas sniedz pārskatu par galvenajiem instrumentiem valstīs un ES, kuri ir nepieciešami, lai īstenotu ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Šī rīka izveide ir viena no darbībām, kas paredzēta darbību sarakstā (2010–2015), kurš papildina Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā.

Ieteikt šo lapu: