Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Personas ar invaliditāti

© Shutterstock

Definīcija

Saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām personas ar invaliditāti ir “personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt to pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem”.

Patlaban Eiropas Savienībā invaliditāte ir aptuveni 87 miljoniem iedzīvotāju. Lielai daļai personu ar invaliditāti Eiropā nav tādas pašas iespējas dzīvē kā citiem cilvēkiem. Galvenās grūtības sagādā pieeja darba vietām, infrastruktūrai, produktiem, pakalpojumiem un informācijai. Nereti nākas saskarties arī ar negatīvu un netaisnīgu attieksmi.

Problēmjautājumi

  • Tikai puse personu ar invaliditāti ir nodarbinātas (salīdzinājumā ar 75 % personu bez invaliditātes).
  • 28,4 % personu ar invaliditāti ir pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības riskam (salīdzinājumā ar 17,8 % personu bez invaliditātes).
  • Tikai 29,4 % personu ar invaliditāti iegūst augstāko izglītību (salīdzinājumā ar 43,8 % personu bez invaliditātes).
  • 52 % personu ar invaliditāti jūtas diskriminētas.

Politiskie atbildes pasākumi

ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās uzlabot personu ar invaliditāti sociālo un ekonomisko situāciju, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību un ES Pamattiesību hartu.

Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra 17. princips uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz ienākumu atbalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi, tiesības uz pakalpojumiem, kuri ļauj viņiem piedalīties darba tirgū un sabiedrības dzīvē, un tiesības uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu vajadzībām.

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) puses. Šis svarīgais līgums ir kalpojis par pamatu Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijai 2021.–2030. gadam, kā arī pirms tās pieņemtajai Eiropas stratēģijai invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam.

Invaliditātes platforma

Komisija regulāri apspriež Konvencijas īstenošanu ES un dalībvalstu līmenī Invaliditātes platformā — ekspertu grupā, kuru veido

  • Eiropas Komisija,
  • dalībvalstu eksperti,
  • pārstāvji no vairākām ES līmeņa nevalstiskām organizācijām, tai skaitā no personu ar invaliditāti organizācijām.

Galvenie sasniegumi invaliditātes jomā

Finansējums

ES nodrošina finansiālu atbalstu, piešķirot ikgadēju dotāciju vairākām ES līmeņa organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, un nevalstiskām organizācijām (programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” ietvaros), lai sekmētu to spēju veidošanu un atvieglotu to dalību ES līmeņa procesos (piemēram, paužot viedokli par ES tiesību aktu un politikas izstrādi). Šo struktūru atlasei tika rīkots uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, un tās parakstījušas partnerības pamatnolīgumu laikposmam no 2022. līdz 2025. gadam. Finansējumu saņēmušo organizāciju saraksts atrodams uzaicinājuma lapas apakšā.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) ir galvenie ES finanšu instrumenti ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai. Tie palīdz nodrošināt visneaizsargātāko iedzīvotāju, tai skaitā personu ar invaliditāti, sociālo iekļaušanu.

Eiropas pusgads

Eiropas pusgads nodrošina satvaru ekonomikas un sociālās politikas koordinēšanai visā ES un sniedz informāciju par personu ar invaliditāti un personu bez invaliditātes situāciju dalībvalstīs.

Analītiskais atbalsts

Eiropas Invaliditātes ekspertu akadēmiskais tīkls (EDE) nodrošina Eiropas Komisijai datu un politikas analīzi no ES dalībvalstīm. Tas pārvalda DOTCOM — datubāzi, kas uzrauga ar ANO konvenciju saistītos politikas instrumentus Eiropas Savienībā un dalībvalstīs.

Izpratnes veicināšana

Eiropas Komisija ir apņēmusies uzlabot informētību par cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļiem, grūtībām, ar kādām viņi saskaras ikdienas dzīvē, un rīkiem, kas var uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, Eiropas Komisija katru gadu

Ieteikt šo lapu: