Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošana

Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteikti 20 pamata principi un pamattiesības, kam būtu jāsekmē taisnīgi un labi funkcionējoši darba tirgi, kas strukturēti trijās sadaļās:

Rīcības plāns

Rīcības plāns attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru nosaka pasākumus, lai konkretizētu pīlāra 20 principus. Šīm darbībām būs vajadzīgi kopīgi dalībvalstu un ES pūliņi, aktīvi iesaistoties sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai. Rīcības plāns izvirza trīs mērķus, kas ir jāsasniedz līdz 2030. gadam ES līmenī nodarbinātības, prasmju un sociālās aizsardzības jomās.

Tā pamatā ir plaša mēroga sabiedriskā apspriešana, kurā tika saņemtas vairāk nekā 1000 atsauksmes.

Jaunākās iniciatīvas rīcības plāna ietvaros

Ieteikt šo lapu: