Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001, un nevis uz Regulu (ES) 2016/679 — vispārīgo regulu par datu aizsardzību (VDAR) —, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Regulas (EK) Nr. 45/2001 jaunā versija pašlaik tiek pieņemta. Juridiskie paziņojumi “Europa” tīmekļa vietnē tiks atjaunināti saskaņā ar jauno versiju.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, informācija par personu dažkārt ir vajadzīga, lai varētu saņemt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus.

Vietnes, kuras prasa šādas ziņas, tās apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajai regulai un savā paziņojumā par konfidencialitāti sniedz informāciju par to, kā tās izmanto jūsu datus.

Šajā sakarā:

 • katram e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina atbilstību privātuma aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu veikšanu;
 • visām ES iestādēm Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde.

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes, kuras ietilpst domēnā ‟eu”, sniedz saites uz ārējām vietnēm. Tā kā mēs tās nekontrolējam, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz privātumu.

E-pakalpojumi

E-pakalpojums EUROPA portālā ir pakalpojums vai resurss, kas ir pieejams internetā, lai uzlabotu komunikāciju starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras.

Portāls ‟EUROPA” piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informācijas pakalpojumus, kas nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem vienkāršu un konkrētu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvus komunikācijas pakalpojumus, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora pārstāvjiem, sekmējot politikas apspriešanu un atsauksmes;
 • darījumu pakalpojumus, kas sniedz piekļuvi visu veidu pamatdarījumiem ar ES, tādiem kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana u.c.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātuma aizsardzību satur šādu informāciju:

 • kāda personiska rakstura informācija tiek vākta, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES vāc personiska rakstura informāciju konkrēta uzdevuma izpildei;
 • kam tiek izpausti dati par jums;
 • kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot;
 • cik ilgi jūsu datus glabā;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu iespējamu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas mēra, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “Europa”.

Pēc noklusējuma tīmekļa vietņu apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot iekšējas, pastāvīgas sīkdatnes no portāla “Europa”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai jums seko “Piwik” (deaktivizēšanas jeb opt-out opcija). Ja pārdomājat, varat atkal izvēlēties, lai “Piwik” jums seko (atļaušanas jeb opt-in opcija).

Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Eiropas Komisija visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda iestāžu kopējo tīmekļa portālu (europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums neseko līdzi šajās lapās, skatiet juridisko paziņojumu.

Citas ES iestādes un struktūras, kas nav Eiropas Komisija, izmanto pašas savu analīzes sistēmu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet attiecīgās juridiskā paziņojuma lapas.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu līdzi, nekādi netiek ietekmēta jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa”.

Vairāk par “Europa Analytics”

Saziņa “Europa” portāla vietnēs

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti. Kad nosūtāt šādu ziņojumu, jūsu personas dati tiek vākti tikai tam, lai jums atbildētu.

Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēj atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūta citam dienestam. Jūs pa elektronisko pastu informēs, kuram dienestam pārsūtīts jūsu jautājums.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktos personas datus glabā ārēja līgumslēdzēja datorā. Šim līgumslēdzējam ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko paredz Regula (EK) 45/2001. 

Datu pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst personas datus, ko atbildīgie datu pārziņi glabā “Europa” tīmekļa vietnē un pakārtotajās vietnēs, nosūtiet e-pasta vēstuli Komunikācijas ģenerāldirektorāta vietnes datu pārzinim uz tepat tālāk norādīto adresi. Savā e-pasta vēstulē skaidri norādiet jūsu pieprasījuma priekšmetu, kā arī tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru tā attiecas.

E-pasta adrese: europamanagement@ec.europa.eu