Personas datu aizsardzība

Eiropas Komisija aizsargā lietotāju privātumu.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs patlaban balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟ec.europa.eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu personisku informāciju, dažkārt informācija ir vajadzīga, lai jūs varētu saņemt pieprasītos e-pakalpojumus.

Vietnes, kuras prasa šādu informāciju, to apstrādā, pilnībā ievērojot iepriekšminētās regulas prasības, un savā paziņojumā par privātumu sniedz informāciju, kā tās jūsu datus izmanto.

Šajā sakarā:

 • katram e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina atbilstību privātuma aizsardzības politikai;
 • Eiropas Komisijā ir datu aizsardzības speciālists, kas nodrošina regulas piemērošanu un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu pildīšanu;
 • neatkarīga visu ES iestāžu uzraudzības iestāde ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟ec.europa.eu”, var būt saites uz trešo personu vietnēm. Lai mūsu tīmekļa vietnēs varētu izmantot trešo personu saturu, jums var nākties piekrist viņu noteikumiem, arī sīkdatņu politikai, par kuru mums nav nekādas teikšanas.

E-pakalpojumi

E-pakalpojums portālā “EUROPA” ir pakalpojums vai resurss, kas ir darīts pieejams internetā, lai uzlabotu saziņu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas Savienības iestādēm, no otras puses.

Portālā ‟EUROPA” ir vai tiks piedāvāti trīs veidu e-pakalpojumi:

 • informatīvie pakalpojumi, kas iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem nodrošina ērtu un efektīvu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora iestādēm, lai sekmētu politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanu;
 • transakciju pakalpojumus, kas sniedz piekļuvi visu pamatveidu transakcijām ar ES, tādām kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem un dokumentu iegūšana.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu
Īpašais paziņojums par privātumu ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:

 • kādus persondatus, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES vāc, lai izpildītu konkrētu uzdevumu;
 • kam tiek izpausti dati par jums;
 • kā varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizumu un vajadzības gadījumā tos labot;
 • cik ilgi datus par jums glabā;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Par “Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas novērtē, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “EUROPA”.

Šī pakalpojuma izmantošanu varat brīvi noraidīt vai nu paziņojumu joslā par sīkdatnēm, kas parādās pirmās apmeklētās lapas augšā, vai arī lapā par “Europa Analytics”.

Ja norādīsiet, ka nevēlaties, lai šis pakalpojums tiktu izmantots, jūsu navigācijas pieredze portāla “EUROPA” vietnēs nemainīsies.

Lasiet vēl par “Europa Analytics”.

Saziņa portāla "EUROPA" vietnēs

Daudzās portāla “EUROPA” lapās ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina sūtīt vēstuli uz kādu konkrētu pastkastīti. Kad jūs šādu vēstuli nosūtāt, par jums tiek ievākti tikai tie persondati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt.

Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēj atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūta citam dienestam. Jūs e-pastā informēs, kuram dienestam jūsu jautājums ir pārsūtīts.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pastu un ar to saistīto personas datu apstrādi, vaicājiet tos vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktie persondati tiek glabāti ārēja apakšuzņēmēja datorā. Šis apakšuzņēmējs pilda datu apstrādātāja funkcijas, un viņam ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko paredz Regula (ES) 2018/1725.

Datu pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus persondatus, ko atbildīgie datu pārziņi glabā portālā “EUROPA” un tam pakārtotajās vietnēs, varat uz tepat tālāk norādīto adresi nosūtīt e-pasta vēstuli Komunikācijas ģenerāldirektorāta vietnes datu pārzinim, kas atbild par portālu “EUROPA”. Savā e-pasta vēstulē skaidri izklāstiet, kāds ir jūsu pieprasījums, un norādiet tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru jūsu pieprasījums attiecas.

E-pasts: europamanagement@ec.europa.eu