Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par “fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs” šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 [un nevis uz Regulu (ES) 2016/679 (VDAR), ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK]. Regulas (EK) Nr. 45/2001 jaunā versija pašlaik tiek pieņemta. Juridiskie paziņojumi “Europa” tīmekļa vietnē tiks atjaunināti saskaņā ar jauno versiju.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu personisku informāciju, šāda veida informācija dažkārt ir vajadzīga, lai varētu saņemt vēlamos e-pakalpojumus. Vietnes, kuras prasa šādas ziņas, tās apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajai regulai un savā paziņojumā par privātuma aizsardzību sniedz informāciju par to, kā tās izmanto jūsu datus.

Šajā sakarā:

 • katram konkrētam e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina attiecīgā e-pakalpojuma atbilstību privātuma aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē par datu apstrādi atbildīgās personas par viņu pienākumiem (sk. regulas 24. pantu);
 • visām ES iestādēm Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde (skat. regulas 41. līdz 45. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes, kuras ietilpst domēnā ‟eu”, sniedz saites uz ārējām vietnēm. Tā kā mēs tās nekontrolējam, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz privātumu.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums EUROPA portālā ir pakalpojums vai resurss, kas ir pieejams internetā, lai uzlabotu komunikāciju starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras.

Portāls ‟EUROPA” piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informatīvi pakalpojumi, ar kuru palīdzību iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem lēmumu pieņēmējiem nodrošina ērtu un efektīvu piekļuvi informācijai, tādējādi uzlabojot caurskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 • interaktīvi saziņas pakalpojumi, kas ļauj uzlabot sakarus ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora dalībniekiem, tā sekmējot politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanas mehānismus, lai veicinātu ES politikas izstrādi, darbības un pakalpojumus;
 • transakciju pakalpojumi, kas nodrošina piekļuvi visu veidu transakcijām ar ES, tādām kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, personāla pieņemšana darbā, pieteikšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana vai iegāde.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātuma aizsardzību atbild uz šādiem jautājumiem par jūsu datu izmantojumu:

 • kādu personiska rakstura informāciju kādam mērķim un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem ES vāc. ES vāc personiska rakstura informāciju tikai tādā apjomā, kāds vajadzīgs, lai izpildītu konkrētu uzdevumu. Šī informācija netiks atkalizmantota nekādiem citiem mērķiem;
 • kam tiek izpausti jūsu personas dati. ES informāciju trešām personām izpaudīs tikai tad, ja tas vajadzīgs iepriekšminētā(o) uzdevuma(u) izpildei un tikai norādīto kategoriju saņēmējiem. ES neizpaudīs jūsu personas datus trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību;
 • kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot. Kā datu subjektam jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tam ir vērā ņemams likumīgs pamatojums, izņemot gadījumus, kad informācija vākta, lai izpildītu juridiskas saistības, vai kad tā ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kuru esat noslēdzis, vai arī tad, ja to izmantos mērķim, kam jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi jūsu datus glabā. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai veiktu uzdevumu, kuram tie vākti, vai lai veiktu datu tālāku apstrādi;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu iespējamu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics” 

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas mēra, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “Europa”.

Pēc noklusējuma tīmekļa vietņu apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot iekšējas, pastāvīgas sīkdatnes no portāla “Europa”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai jums seko “Piwik” (deaktivizēšanas jeb opt-out opcija). Ja pārdomājat, varat atkal izvēlēties, lai “Piwik” jums seko (atļaušanas jeb opt-in opcija).

Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Eiropas Komisija visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda iestāžu kopējo tīmekļa portālu (europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums neseko līdzi šajās lapās, skatiet juridisko paziņojumu.

ES iestādes un struktūras, kuras nav Eiropas Komisija, (proti, Eiropas Parlaments) pašlaik izmanto paši savu analīzes sistēmu. Skatiet viņu juridiskā paziņojuma lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu līdzi, nekādi netiek ietekmēta jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa”.

Vairāk par “Europa Analytics”

Kā mēs apstrādājam saņemtās e-pasta vēstules?

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti.

Kad nosūtāt šādu vēstuli, jūsu sniegtie dati tiek ievākti tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai varētu atbildēt. Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēj atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūta citam dienestam. Jūs pa elektronisko pastu informēs, kuram dienestam pārsūtīts jūsu jautājums.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos vēstulē.

Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu sniegto informāciju?

Savāktos personas datus un visu informāciju, kas saistīta ar iepriekš minēto apspriešanu, uzglabā ārējā par datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma (datu apstrādātāja) datorā, kā norādīts iepriekš, kuram ir pienākums garantēt datu aizsardzību un konfidencialitāti atbilstīgi Regulai (EK) 45/2001. 

Kā pārbaudīt, mainīt vai dzēst savus datus?

Ja vēlaties pārbaudīt, kādus personas datus par datu apstrādi atbildīgā persona jūsu vārdā ir saglabājusi, vai vēlaties tos grozīt, labot vai dzēst, sazinieties ar šo personu (sk. turpmāk norādīto kontaktinformāciju), precīzi formulējot savu pieprasījumu. 

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Sazinieties ar Eiropas Komisiju, uzdodiet vispārīgu jautājumu par Eiropas Savienību un saņemiet informāciju par iespējām apmeklēt ES iestādes.