Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, informācija par sevi dažkārt jāsniedz, lai jūs varētu saņemt pieprasītos e-pakalpojumus.

Vietnes, kuras prasa šādas ziņas, tās apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajai regulai un paziņojumā par konfidencialitāti sniedz informāciju par to, kā tās izmanto jūsu datus.

Šajā sakarā:

 • katram e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina atbilstību privātuma aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu veikšanu;
 • visām ES iestādēm Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde.

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes, kuras ietilpst domēnā ‟eu”, sniedz saites uz ārējām vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz privātumu.

E-pakalpojumi

E-pakalpojums portālā "EUROPA" ir pakalpojums vai resurss, kas ir pieejams internetā, lai uzlabotu komunikāciju starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas Savienības iestādēm, no otras.

Portāls ‟EUROPA” piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informācijas pakalpojumus, kas nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem vienkāršu un efektīvu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvus komunikācijas pakalpojumus, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora pārstāvjiem, sekmējot politikas apspriešanu un atsauksmes;
 • transakciju pakalpojumus, kas sniedz piekļuvi visu veidu transakcijām ar ES, tādiem kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana u.c.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātuma aizsardzību satur šādu informāciju:

 • kāda personiska rakstura informācija tiek vākta, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES vāc šādu informāciju konkrēta uzdevuma izpildei;
 • kam tiek izpausti dati par jums;
 • kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot;
 • cik ilgi jūsu datus glabā;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu iespējamu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas mēra, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “EUROPA”.

Pēc noklusējuma tīmekļa vietņu apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot iekšējas, pastāvīgas sīkdatnes no portāla “EUROPA”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai jums seko “Piwik” (deaktivizēšanas jeb opt-out opcija). Ja pārdomājat, varat atkal izvēlēties, lai “Piwik” jums seko (atļaušanas jeb opt-in opcija).

Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Eiropas Komisija visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda iestāžu kopējo tīmekļa portālu (europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums neseko līdzi šajās lapās, skatiet juridisko paziņojumu.

Citas ES iestādes un struktūras, kas nav Eiropas Komisija, izmanto pašas savu analīzes sistēmu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet attiecīgās juridiskā paziņojuma lapas.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu līdzi, nekādi netiek ietekmēta jūsu navigācijas pieredze portālā “EUROPA”.

Vairāk par “Europa Analytics”

Saziņa portāla "EUROPA" vietnēs

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti. Kad nosūtāt šādu ziņojumu, jūsu personas dati tiek vākti tikai tāpēc, lai jums atbildētu.

Ja par pastkastīti atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēj atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūta citam dienestam. Jūs pa elektronisko pastu informēs, kuram dienestam pārsūtīts jūsu jautājums.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktos personas datus glabā ārēja līgumslēdzēja datorā. Šim līgumslēdzējam ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko paredz Regula (ES) 2018/1725. 

Datu pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst personas datus, ko atbildīgie datu pārziņi glabā tīmekļa vietnē “EUROPA” un tai pakārtotajās vietnēs, uz tepat tālāk norādīto adresi nosūtiet e-pasta vēstuli Komunikācijas ģenerāldirektorāta vietnes datu pārzinim, kurš atbild par vietni "EUROPA" . Savā e-pasta vēstulē skaidri norādiet sava pieprasījuma priekšmetu, kā arī tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru tā attiecas.

E-pasta adrese: europamanagement@ec.europa.eu