Atbalsts ekonomikas attīstībai

Vairāk nekā puse ES finansējuma tiek novirzīta caur 5 Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem). Tos kopīgi pārvalda Eiropas Komisija un ES valstis. 

Visu fondu darbības mērķis ir sagādāt investīcijas, ko ieguldīt darbvietu radīšanā un veselīgā un ilgtspējīgā Eiropas ekonomikā un vidē.

ESI fondi galvenokārt tiek izmantoti 5 jomās:

  • pētniecība un inovācija,
  • digitālās tehnoloģijas,
  • atbalsts mazoglekļa ekonomikai,
  • dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana,
  • mazie uzņēmumi.

Pieci fondi

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir šādi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kas veicina līdzsvarotu attīstību dažādos ES reģionos.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Eiropas Sociālais fonds (ESF), kas atbalsta projektus, kuri saistīti ar nodarbinātību visā Eiropā, un iegulda Eiropas cilvēkkapitālā – darba ņēmējos, jauniešos un darba meklētājos.
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Kohēzijas fonds (KF), kas finansē projektus transporta un vides jomā valstīs, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā rādītāja. 2014.–2020. gadā šīs valstis ir Bulgārija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija.
Kohēzijas fonds (KF)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kura uzdevums ir atrisināt specifiskas problēmas, kas pastāv ES lauku novados.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), kas palīdz zvejniekiem ieviest ilgtspējīgas zvejas praksi un piekrastes kopienām dažādot ekonomiku, uzlabojot dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Fondu pārvaldība

Visus šos fondus pārvalda pašas ES valstis, balstoties uz partnerības līgumiem.

Katra valsts sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavo līgumu, kurā nosaka, kā šie fondi tiks izmantoti pašreizējā plānošanas periodā (2014.–2020. g.).

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerības līgumu rezultātā tiek sagatavotas investīciju programmas, kas ļauj sadalīt līdzekļus starp dažādiem reģioniem un projektiem attiecīgajās darbības jomās.

Investīciju jomas

ESI fondu līdzekļu saņēmēji

Sarunu rezultāti

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenti