Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vammaiset

© Shutterstock

Määritelmä

YK:n vammaisyleissopimuksen mukaan ”vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa”.

EU:ssa noin 87 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen vamma. Monilla vammaisilla ihmisillä Euroopassa ei ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla. Kaikki koulut, työpaikat, rakennelmat, tuotteet, palvelut tai tiedot eivät ole esteettömiä tai saavutettavia. Vammaisia ihmisiä kohdellaan joskus myös huonosti tai epäoikeudenmukaisesti.

Haasteet

  • Vammaisista ihmisistä vain puolella on työpaikka, kun taas vammattomista työpaikka on kolmella neljäsosalla.
  • Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmään kuuluu vammaisista ihmisistä 28,4 % ja vammattomista 17,8 %.
  • Korkeakoulututkinnon suorittaa vammaisista ihmisistä vain 29,4 %, kun taas vammattomista sen suorittaa 43,8 %.
  • 52 % vammaisista ihmisistä kokee tulleensa syrjityksi.

Poliittiset toimet

EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet parantamaan vammaisten ihmisten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Toiminnan perustana ovat EU:n toiminnasta tehty sopimus ja EU:n perusoikeuskirja.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 17 todetaan, että vammaisilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoisen elämän varmistavaan toimeentulotukeen, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistaviin palveluihin ja heidän tarpeisiinsa mukautettuun työympäristöön.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat mukana vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa (UNCRPD). Tämä tärkeä sopimus on ollut ohjenuorana vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalle strategialle 2021–2030 sekä sen edeltäjälle, Euroopan vammaisstrategialle 2010–2020.

Vammaisfoorumi

Euroopan komissio keskustelee säännöllisesti vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä EU:n tasolla ja yksittäisissä EU-maissa vammaisfoorumilla, jonka asiantuntijaryhmään kuuluu

  • Euroopan komissio
  • EU-maiden asiantuntijoita
  • EU:n laajuisten kansalais- ja vammaisjärjestöjen edustajia.

Tärkeimmät saavutukset

Rahoitus

EU antaa vuosittain rahoitustukea perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman kautta useille EU:n tason vammais- ja kansalaisjärjestöille niiden valmiuksien vahvistamiseksi ja EU:n tason prosesseihin osallistumisen helpottamiseksi (ne voivat esim. esittää näkemyksiä EU:n lainsäädännön ja toimintapolitiikan kehittämisestä). Järjestöt valittiin ehdotuspyynnöllä, ja ne allekirjoittivat kumppanuutta koskevan puitesopimuksen vuosiksi 2022–2025. Valitut järjestöt löytyvät ehdotuspyyntösivun alareunasta.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) ovat EU:n merkittävin rahoitusväline taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamisessa. Niillä autetaan varmistamaan vammaisten ihmisten ja muihin erityishuomiota tarvitseviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden sosiaalinen osallisuus.

Eurooppalainen ohjausjakso

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso luo puitteet EU-maiden talous- ja sosiaalipolitiikkojen koordinointiin sekä tarjoaa tietoa niin vammaisten kuin vammattomien ihmisten tilanteesta eri EU-maissa.

Analyyttinen tuki

Euroopan vammaisasioiden asiantuntijahanke (EDE) toimittaa komissiolle analyyseja eri EU-maiden tilanteesta ja vammaispolitiikasta. Se myös hallinnoi DOTCOM-tietokantaa, joka seuraa YK:n vammaisyleissopimukseen liittyvää toimintaa EU:ssa ja sen jäsenmaissa.

Tietoisuuden lisääminen

Euroopan komissio on sitoutunut tiedottamaan vammaisten ihmisten tilanteesta, heidän arjessa kohtaamistaan haasteista sekä toimista heidän elinolojensa parantamiseksi. Joka vuosi Euroopan komissio

Jaa tämä sivu