Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vammaiset

EU edistää vammaisten aktiivista ja täysivaltaista osallistumista yhteiskuntaan. Vammaiskysymyksiä lähestytään ihmisoikeusnäkökulmasta: kyse on oikeuksista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia. Tämä ajattelutapa on keskeisessä asemassa myös vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa (UNCRPD), jonka sopimuspuoli EU on.

Euroopan komission vuonna 2010 hyväksymä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 perustuu YK:n vammaisyleissopimukseen, ja siinä otetaan huomioon vammaistoimintasuunnitelmasta (2004–2010) saadut kokemukset.

Vammaisstrategian tavoitteisiin pyritään kahdeksalla ensisijaisella toiminta-alueella:

1. Esteettömyys ja saavutettavuus: Saatetaan tuotteet ja palvelut vammaisten ulottuville ja edistetään apuvälineiden markkinoita.

2. Osallistuminen: Varmistetaan, että vammaiset voivat hyödyntää kaikkia EU-kansalaisuuteen liittyviä etuja, poistetaan esteitä vammaisten yhdenvertaiselta osallistumiselta julkiseen elämään ja vapaa-ajan toimintaan, edistetään laadukkaiden yhteisöllisten palvelujen tarjontaa.

3. Yhdenvertaisuus: Torjutaan vammaisuuteen perustuvaa syrjintää ja edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia.

4. Työllisyys: Lisätään merkittävästi avoimilla työmarkkinoilla työskentelevien vammaisten osuutta. EU:n työikäisestä väestöstä noin kuudesosa on vammaisia, mutta heidän työllisyysasteensa on suhteellisen alhainen.

5. Koulutus: Edistetään vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden pääsyä osallistavan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen piiriin. Yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen auttavat vammaisia osallistumaan yhteiskuntaelämään täysivaltaisesti ja parantavat heidän elämänlaatuaan. Komissio on käynnistänyt useita vammaisille tarkoitettuja koulutushankkeita, kuten Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus sekä vammaisuutta ja elinikäistä oppimista tutkiva työryhmä.

6. Sosiaaliturva: Edistetään vammaisten ihmisarvoisia elinoloja, torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

7. Terveys: Edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluja.

8. Ulkoiset toimet: Edistetään vammaisten oikeuksia EU:n laajentumisprosessissa ja kehitysyhteistyöohjelmissa.

Komissio tukee myös vammaisasiantuntijoiden verkostoa (ANED), joka tarjoaa komissiolle analyyseja eri maiden tilanteesta ja vammaispolitiikasta. ANED ylläpitää myös verkkotyökalua, joka antaa yleiskuvan EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisistä välineistä vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Verkkotyökalun perustaminen oli yksi Euroopan vammaisstrategiaan liittyvän toimenpideluettelon (2010–2015) toimista.

Jaa tämä sivu