Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Rahoitus

Euroopan komissio rahoittaa työllisyys- ja sosiaaliasioihin sekä syrjäytymisen torjuntaan liittyviä hankkeita seuraavien ohjelmien kautta:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hankkeita, joilla autetaan kansalaisia kohentamaan työelämätaitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Rahoituksen hakemisesta kiinnostuneiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden on otettava yhteyttä ESR:ää hallinnoiviin viranomaisiin omassa maassaan. Euroopan komissio määrittelee rahoituksen painopistealueet, mutta ei ole suoraan mukana valitsemassa rahoitettavia hankkeita.

Lisätietoa ESR:sta (vain englanniksi)
ESR eri EU-maissa

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) pyrkii auttamaan niiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille, jotka on sanottu irti maailmankaupan muutosten vuoksi. Irtisanomisten koettelemat kansalaiset ja yritykset voivat hakea EGR:ltä avustusta kansallisten viranomaisten kautta.

Lisätietoa EGR:stä

Rahoitus kaudella 2021–2027

Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan sosiaalirahaston yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä (ESR+) ja Euroopan globalisaatiorahaston tarkistamista. Toimet kuuluvat EU:n monivuotista rahoituskehystä (2021–2027) koskevaan komission ehdotuskokonaisuuteen, joka hyväksyttiin 2. toukokuuta 2018. Ehdotuksia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EaSI-ohjelma on Euroopan komission hallinnoima EU-tason rahoitusväline, josta tuetaan työllisyyttä, sosiaalipolitiikan täytäntöönpanoa ja työvoiman liikkuvuutta EU:ssa. Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla tarjouskilpailuihin ja/tai ehdotuspyyntöihin.

Lisätietoa EaSIstä

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

FEAD-rahastosta tuetaan EU-maiden ohjelmia, joista annetaan aineellista apua yhteiskunnan vähävaraisimmille. EU-maiden viranomaiset valitsevat Euroopan komission vuosiksi 2014–2020 hyväksymien kansallisten ohjelmien perusteella kumppaniorganisaatiot, jotka toteuttavat avun jakamisen.

Lisätietoa FEAD:stä

Institutionaaliset oikeudet: työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja muut erityiskompetenssit

Komissio tukee työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työmarkkinasuhteita koskevia hankkeita, sillä nämä alat kuuluvat komission institutionaalisiin oikeuksiin, eli sellaisiin tehtäviin, jotka komissio toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) sille suoraan annetun toimivallan perusteella.

Komissio toteuttaa näitä oikeuksia erityisillä tarjouskilpailuilla ja ehdotuspyynnöillä seuraavilla aloilla:

  • Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten hyväksi
  • Sosiaalipolitiikka, mukaan lukien työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu: tuetaan eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten toimia ja sovitaan yhteisistä toimista, joihin kuuluu valmiuksien kehittäminen ja analyyttiset toimet työmarkkinasuhteiden alalla
  • Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset ja tutkimukset: edistetään parempien poliittisten ratkaisujen tekemistä jäsenvaltioissa
  • Työntekijöiden organisoitumista koskevat tiedotus- ja koulutustoimet: vaihdetaan kansainvälisesti tietoja ja hyviä toimintatapoja asioissa, jotka koskevat yritystasolla käytävää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua.

Institutionaalisiin oikeuksiin liittyvät vuotuiset työohjelmat ovat saatavilla verkossa.

Lisätietoa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Jaa tämä sivu