Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan.

Nykyisin suoja perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18.12.2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 (ei yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY). Asetuksen 45/2001 uudistus on parhaillaan hyväksyttävänä. Europa-sivuston oikeudelliset huomautukset päivitetään uudistuksen tultua voimaan.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin sähköisten palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tietosuojasta vastaavat tahot:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen sähköisen palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivustoilla, joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu, on linkkejä myös ulkopuolisiin sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa sähköinen palvelu?

Europa-portaalin sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti; näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta.
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n toimielinten yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin ja hankkia asiakirjoja.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa on selitettävä seuraavasti, mihin tietoja käytetään:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen asian käsittelyn vuoksi tai sen jatkokäsittelyä varten.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Europa Analytics -palvelu 

Europa Analytics -palvelu analysoi Euroopan komission Europa-palvelimella olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Sivustojen käyttäjiä seurataan oletusarvoisesti Europa-sivuston ns. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä käyttäen Piwik-alustaa. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), ja myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

Valinta on tarkistettavissa ja muutettavissa valintaruudun avulla.

Euroopan komissio hallinnoi muiden EU:n toimielinten puolesta niiden yhteistä europa.eu-verkkosivustoa. Seurannan voi kieltää oikeudellisen huomautuksen sivulla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoa on kunkin toimielimen sivuston oikeudellisessa huomautuksessa.

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla Europa-sivustoilla on Yhteystiedot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Miten tiedot suojataan?

Tässä kyselyssä kerätyt henkilötiedot ja muut tiedot tallennetaan tietojenkäsittelijänä toimivan alihankkijan tietokoneelle. Tämän ulkopuolisen alihankkijan on huolehdittava asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisen tietosuojan ja luottamuksellisuuden toteutumisesta. 

Miten omia tietoja voi tarkastaa, muuttaa tai poistaa?

Jos haluat tarkastaa asiasta vastaavan rekisterinpitäjän säilyttämät henkilötietosi tai muuttaa, korjata tai poistaa niitä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään (ks. jäljempänä kohta Yhteystiedot). Ilmoita tarkasti, mitä pyyntösi koskee. 

Yhteydenotot

Yhteydenotot

Yhteydenotot Euroopan komissioon, yleiset EU-aiheiset tiedustelut, vierailut EU-elimiin