Sivun sisältö

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internet-sivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen suoja perustuu asetukseen (EU) 2018/1725 (luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus).

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnus on europa.eu. Vaikka useimpia näistä sivustoista voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi jokaisella sivustolla on esitettävä sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tietosuojasta vastaavat tahot:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen sähköisen palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

EU:n toimielinten verkkosivustoilla, joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu, on linkkejä myös ulkopuolisille sivustoille. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Verkkopalvelut

Europa-portaalin sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut tahot saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla edistetään EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin ja helpotetaan kuulemisten järjestämistä ja palautteen antamista
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa on selitettävä:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin.
 • Kenelle tietoja luovutetaan.
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Europa Analytics -palvelu

Europa Analytics -palvelu analysoi Euroopan komission Europa-palvelimella olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Sivustojen käyttäjiä seurataan oletusarvoisesti Europa-sivuston ns. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä käyttäen Piwik-alustaa. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), mutta voi myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

Valinta on tarkistettavissa ja muutettavissa valintaruudun avulla.