Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Rahastamine

Euroopa Komisjon rahastab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatusega seotud projekte järgmiste programmide vahendusel.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

ESF raames rahastatakse projekte, mis on suunatud inimeste tööalaste oskuste ja töö saamise võimaluste parandamisele. Kõnealuste vahendite taotlemiseks peaksid avalik- või eraõiguslikud organisatsioonid võtma ühendust ESFi korraldusasutustega asjaomases liikmesriigis. Euroopa Komisjon määratleb rahastamisprioriteedid, kuid ei ole otseselt seotud projektide väljavalimisega.

Täiendav teave Euroopa Sotsiaalfondi kohta
ESF teie riigis

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

Fondi eesmärk on aidata töötajatel, kes on kaotanud töö maailma kaubanduses toimunud muutuste tagajärjel, leida võimalikult kiiresti uus töökoht. Koondamisest mõjutatud isikud või ettevõtted, kes soovivad fondi vahendeid taotleda, peavad pöörduma asjaomaste riiklike asutuste poole.

Täiendav teave Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta

Rahastamine aastatel 2021–2027

Komisjon on teinud ettepaneku lihtsustatud ja paremini integreeritud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) ning muudetud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta. Need on osa komisjoni ettepanekutest, mis käsitlevad ajavahemiku 2021–2027 mitmeaastast finantsraamistikku, mis võeti vastu 2. mail 2018. Ettepanekud on praegu arutlusel Euroopa Parlamendis ja ELi nõukogus.

ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) on üleeuroopaline rahastamisvahend, mida haldab Euroopa Komisjon ning mis toetab tööhõivet, sotsiaalpoliitikat ja tööjõu liikuvust kogu ELis. Rahastamise taotlemiseks peavad abikõlblikud organisatsioonid osalema pakkumismenetlustes ja/või vastama konkursikutsele.

Täiendav teave Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kohta

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

Euroopa abifondist enim puudust kannatavate isikute jaoks toetatakse ELi riikide meetmeid materiaalse abi andmiseks enim puudust kannatavatele isikutele. Riiklikud asutused valivad abi andvad partnerorganisatsioonid välja komisjoni heakskiidetud 2014.–2020. aasta riiklike programmide põhjal.

Täiendav teave enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi kohta

Sotsiaaldialoog

Komisjon toetab sotsiaaldialoogi ja töösuhete valdkonna projekte nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil kolme eelarvepunkti kaudu, tingimusel, et neil on piisavalt tugev riikidevaheline/Euroopa mõõde. Igal aastal kuulutatakse välja konkursikutseid eelarvepunktide „Töösuhted ja sotsiaalne dialoog“, „Töötajate organisatsioonidele suunatud teavitus- ja koolitusmeetmed“ ning „Ettevõtjate esindajate teavitamine, nõustamine ja kaasamine“ jaoks.

Täiendav teave sotsiaaldialoogi kohta

Seonduv rahastamine

Jaga seda lehte