Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit lähtub kasutaja privaatsuse põhimõttest.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001 (ja mitte isikuandmete kaitse üldmäärusel (EL) 2016/679, millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ. Määruse 45/2001 uus versioon on praegu vastuvõtmisel. Europa veebisaidil avaldatud õigusteave viiakse vastavusse uue versiooniga.

Need üldpõhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite .eu domeenis. Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel. Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud eeskirjadele ning annavad teavet teie andmete kasutamise kohta. Asjaomase teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga konkreetse e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse poliitikale;
 • iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24);
 • kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 41–45).

Domeenis .eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

EUROPA veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid:

 • teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades poliitikaalast konsulteerimist, ning tagavad tagasisidemehhanismid eesmärgiga aidata kaasa ELi tegevuspõhimõtete, meetmete ja teenuste kujundamisel;
 • asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Konkreetne isikuandmete puutumatust käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei kasutata muudel eesmärkidel;
 • kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse; EL avaldab teavet kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud konkreetse eesmärgi või eesmärkide täitmiseks, ning ainult konkreetsetele saajate kategooriatele. EL ei avalda teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics 

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Kui otsustate ümber, saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool esitatud tekstis sobiv kastike.

Institutsioonidevahelist veebisaiti (europa.eu) haldab Euroopa Komisjon kõikide ELi institutsioonide ja asutuste nimel. Alltoodud õigusteabe leheküljel saate loobuda jälgimisest nendel lehekülgedel.

Muud ELi institutsioonid ja ametid kui Euroopa Komisjon (nt Euroopa Parlament) kasutavad praegu oma analüüsisüsteemi. Lisateavet saate nende õigusteabe lehekülgedelt.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwiki teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Kuidas käsitleme teie saadetud e-kirju?

Paljudel portaali EUROPA veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed. Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei suuda vastata teie küsimusele, siis saadetakse teie küsimus edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele talitusele teie küsimus on edastatud.

Kui teil on küsimusi teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma kirjale.

Kuidas me teie andmeid kaitseme ja valvame?

Konsultatsiooni raames kogutud mis tahes isikuandmed ja teave salvestatakse eespool nimetatud välise alltöövõtja (töötleja) arvutis, kes peab tagama määrusega (EÜ) nr 45/2001 nõutava isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. 

Kuidas isikuandmeid kontrollida, muuta ja kustutada?

Kui soovite kontrollida, millised teie isikuandmed on vastutav töötleja salvestanud või kui soovite neid kas muuta, parandada või kustutada, võtke palun allpool esitatud kontaktandmete abil ühendust vastutava töötlejaga, esitades täpselt sõnastatud taotluse. 

Kontakt

Kontakt

Võtke ühendust Euroopa Komisjoniga, saage vastused üldistele Euroopa Liitu käsitlevatele küsimustele või teavet ELi institutsioonide külastamise kohta.