Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja privaatsuse põhimõtet.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite europa.eu domeenis. Kuigi te võite lehitseda enamikke neist veebilehtedest ilma enda kohta teavet jätmata, on teatavatel juhtudel soovitud e-teenuste kasutamiseks vaja esitada isikuandmeid.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud eeskirjadele ning annavad teavet teie andmete kasutamise kohta. Asjaomase teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid ning tagab vastavuse isikuandmete kaitse poliitikale;
 • tagab iga institutsiooni andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;
 • toimib kõikide institutsioonide puhul sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor.

Domeenis europa.eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

E-teenused

EUROPA portaalis on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid:

 • teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele,
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, et hõlbustada poliitikaalast konsulteerimist ning tagasiside andmist,
 • asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Konkreetne isikuandmete puutumatust käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet:

 • millist teavet kogutakse, millisel otstarbel ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral;
 • kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada;
 • kui kaua teie andmeid hoitakse;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Kui mõtlete ümber, saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool esitatud tekstis sobiv kastike.

Institutsioonidevahelist veebisaiti (europa.eu) haldab Euroopa Komisjon kõikide ELi institutsioonide ja asutuste nimel. Alltoodud õigusteabe leheküljel saate loobuda jälgimisest nendel lehekülgedel.

Muud ELi institutsioonid ja ametid kui Euroopa Komisjon kasutavad praegu oma analüüsisüsteemi. Lisateavet saate nende õigusteabe lehekülgedelt.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwiki teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Europa saitide kaudu ühenduse võtmine

Paljudel portaali Europa veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti. Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed.

Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei suuda teie küsimusele vastata, siis saadetakse see edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele talitusele teie küsimus on edastatud.

Kui teil on küsimusi teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Teabe kaitsmine

Kogutud isikuandmed salvestatakse välise töövõtja (töötleja) arvutis, kes peab tagama määrusega (EL) 2018/1725 nõutava isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. 

Isikuandmete kontrollimine, muutmine ja kustutamine

Kui te soovite kontrollida, milliseid isikuandmeid on vastutav töötleja Europa veebisaidi ja selle alasaitide jaoks teie kohta säilitanud, lasta neid andmeid muuta või need kustutada, saatke palun e-kiri teabevahetuse peadirektoraadis Europa veebisaidi eest vastutavale andmetöötlejale allpool esitatud aadressil. E-kirjas märkige selgelt oma taotlus ja selle veebisaidi/-lehe URL, millele osutate.

E-post: europamanagement@ec.europa.eu