Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit austab kasutajate privaatsust.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted kehtivad kõikidel domeenis .eu olevatel Euroopa Komisjoni veebisaitidel. Enamikku neid veebisaite saab sirvida ilma oma isikuandmeid andmata, kuid teatavate e-teenuste saamiseks tuleb siiski esitada teavet.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda täielikult eespool nimetatud määrust järgides ja annavad teavet teie andmete kasutamise kohta. Selle teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid ning tagab isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise;
 • Euroopa Komisjonis tagab isikuandmete kaitse ametnik määruse sätete kohaldamise ja nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;
 • Euroopa Andmekaitseinspektor toimib kõikide institutsioonide puhul sõltumatu järelevalveasutusena.

Domeenis ec.europa.eu asuvad Euroopa Komisjoni veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate poolte saitidele. Et kasutada kolmandate isikute infosisu meie veebisaitidel, peate võib-olla nõustuma nende konkreetsete tingimustega, sealhulgas küpsistega, mille üle meil kontroll puudub.

E-teenused

EUROPA portaalis on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA portaalis pakutavaid e-teenuseid on kolme liiki:

 • teabeteenused, mis teevad teabe kodanikele, meediale, ettevõtjatele, haldusasutustele ja teistele hõlpsalt ja mõjusalt kättesaadavaks;
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, et hõlbustada konsulteerimist poliitika küsimustes ja tagasiside andmist;
 • asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, nagu hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide taotlemine.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes esitatav teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet teie isikuandmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, mille jaoks ja milliste tehniliste vahendite abil kogub EL isikuandmeid, et täita mingit konkreetset otstarvet;
 • kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse;
 • kuidas saate oma andmeid vaadata, et veenduda nende õigsuses ja vajaduse korral neid parandada;
 • kui kaua teie andmeid säilitatakse;
 • milliste turbemeetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõjusust ja tõhusust.

Võite keelduda selle teenuse kasutamisest – kas küpsiseid käsitleva bänneri kaudu, mis ilmub esimese teie poolt külastatava veebilehe ülaosas, või Europa Analyticsi veebisaidil.

Otsus seda teenust mitte kasutada ei mõjuta teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Rohkem teavet Europa Analyticsi kohta

Europa saitide kaudu ühenduse võtmine

Paljudel portaali EUROPA veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning võimaldab teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti. Sõnumi saatmisel kogutakse ainult selliseid isikuandmeid, mida on vaja teile vastamiseks.

Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei oska teie küsimusele vastata, siis saadetakse see edasi muule talitusele. Teile antakse e-posti teel teada, millisele talitusele teie küsimus on edastatud.

Kui teil on küsimusi oma e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Teabe kaitsmine

Kogutud isikuandmed salvestatakse välise töövõtja (töötleja) arvutis, kes peab tagama määrusega (EL) 2018/1725 nõutava isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. 

Isikuandmete kontrollimine, muutmine ja kustutamine

Kui soovite kontrollida, muuta või kustutada oma isikuandmeid, mida Europa ja selle alamsaitide vastutav töötleja Teie kohta säilitab, võite saata e-kirja teabevahetuse peadirektoraadis Europa veebisaidi vastutavale töötlejale, kelle aadress on esitatud allpool. Oma e-kirjas esitage selgelt oma taotlus ja märkige asjaomase veebisaidi või -lehe URL.

E-post: europamanagement@ec.europa.eu