Заетост, социални въпроси и приобщаване

Финансиране

За проекти, свързани със заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, Европейската комисия предоставя финансиране в рамките на следните програми.

Европейски социален фонд (ЕСФ)

ЕСФ финансира проекти в помощ на хора, желаещи да подобрят своите трудови умения и възможности за намиране работа. Обществените и частните организации, които искат да кандидатстват за финансиране, трябва да се свържат с управителните органи на ЕСФ в своята страна. Европейската комисия определя приоритетите за отпускането на средства, но не участва пряко в избора на проектите.

Повече за ЕСФ
ЕСФ във вашата страна

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Целта на ЕФПГ е да помага на работници, загубили работата си в резултат на промените в моделите на международната търговия, да си намерят друга работа възможно най-бързо. Физически лица или компании, засегнати от уволнения и желаещи да кандидатстват за финансиране, трябва да се свържат със своите национални власти.

Повече за ЕФПГ

Финансиране в периода 2021—2027 г.

Комисията предложи опростен и по-интегриран Европейски социален фонд (ЕСФ+) и преразгледан Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Те са част от предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., приети на 2 май 2018 г. Предложенията в момента се обсъждат от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI)

Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) е финансов инструмент на европейско равнище, управляван пряко от Европейската комисия, чрез който се подпомагат заетостта, социалната политика и трудовата мобилност в ЕС. За да кандидатстват за финансиране, изпълняващите условията организации трябва да отговорят на покана за участие в търг и/или на покана за представяне на предложения.

Повече за EaSI

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

ФЕПНЛ подпомага действията на страните от ЕС за предоставяне на материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. Националните органи избират партньорските организации, които предоставят помощта, въз основа на националните програми за 2014—2020 г., одобрени от Комисията.

Повече за ФЕПНЛ

Социален диалог

Комисията подкрепя чрез три бюджетни реда проекти в областта на социалния диалог и колективните трудови правоотношения както на европейско, така и на национално равнище, при условие че проектите на национално равнище имат достатъчно силно транснационално/европейско измерение. Всяка година се организират покани за представяне на предложения за бюджетните редове „Колективни трудови правоотношения и социален диалог“, „Мерки за информиране и обучение на работнически организации“ и „Информация, консултиране и участие на представители на предприятия“.

Повече за социалния диалог

Свързани програми за финансиране

Споделете тази страница