Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Puuetega inimesed

Juhtkoera ja valge kepiga pime naine ülekäigurajal

© Shutterstock / goodluz

2020. aastaks moodustab puudega inimeste osakaal EL elanike hulgas tõenäoliselt viiendiku. EL ja selle liikmesriigid püüavad igati parandada puuetega inimeste sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, tuginedes ELi põhiõiguste hartale ja Euroopa Liidu toimimise lepingule.

Euroopa Liit ja kõik selle liikmesriigid on ühinenud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. See oluline leping jõustus ELis 2011. aasta jaanuaris ja moodustab Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 sisulise aluse.

Peamised puuetega inimestega seotud algatused

Peale selle toetab komisjon liikmesriike ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel Euroopa poolaasta raames ja kasutades ELi fonde.

Mõned kasulikud poliitilised vahendid on 

  • Euroopa sotsiaalõiguste sammas, mille 17. põhimõte käsitleb puuetega inimesi ja mille muudes asjakohastes põhimõtetes käsitletakse ka puudeprobleeme
  • Euroopa poolaasta, mis on ELi majanduspoliitika koordineerimise raamistik ja mis pakub teavet nii puuetega kui ka puueteta inimeste olukorra kohta

Teadlikkuse suurendamine

Euroopa Komisjon on otsustanud igati suurendada teadlikkust puuetega inimeste elutingimustest, nende igapäevaprobleemidest ja sellest, kuidas nende elu lihtsustada. Peale selle avaldab komisjon teavet selle kohta, kuidas ta rakendab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Selle eesmärgi saavutamiseks teeb Euroopa Komisjon igal aastal järgmist:

  • korraldab Euroopa puuetega inimeste päeva konverentsi
  • annab välja puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinda linnadele, kus on tehtud silmapaistvaid jõupingutusi juurdepääsetavuse parandamiseks
  • korraldab tööfoorumit ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise teemal
  • korraldab õigusala ja poliitika valdkonna töötajate koolitamist ELi puuetega inimesi käsitleva poliitika ja õiguse alal

Toetus

EL annab igal aastal (õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames) rahalist toetust mitmetele ELi tasandi puuetega inimeste organisatsioonidele ja vabaühendustele, et hõlbustada nende osalemist ELi tasandi protsessides. Näiteks esitavad need organisatsioonid seisukohti ELi õigusaktide ja poliitika arendamise kohta. Nende organisatsioonide hulgas on

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on peamised rahastamisvahendid, mida EL kasutab majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Need aitavad tagada kõige haavatavamate kodanike, sh puuetega inimeste sotsiaalset kaasatust.

Puuetega Inimeste Ekspertide Akadeemiline Võrgustik (ANED) toetab Euroopa Komisjoni andmete ja ELi liikmesriikide poliitika analüüsimisega. Võrgustik haldab andmebaasi DOTCOM, mille alusel seiratakse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga seotud poliitilisi vahendeid ELis ja liikmesriikides.

Jaga seda lehte