Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Puuetega inimesed

EL toetab puuetega inimeste aktiivset kaasamist ja täielikku osalemist ühiskonnaelus vastavalt ELi inimõiguste alastele põhimõtetele. Puuetega inimeste õigused on seadusega kehtestatud ning nende kasutamise võimaldamine on kohustus, mitte kellegi individuaalne otsus. See põhimõte on väga olulisel kohal ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis, millega EL on liitunud.

Euroopa Komisjoni 2010. aastal vastu võetud dokumendis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020“ tuginetakse ÜRO konventsioonile ning puuetega inimesi käsitleva tegevuskava (2004–2010) rakendamisel saadud kogemustele.

Strateegia eesmärkide saavutamiseks võetakse meetmeid kaheksas esmatähtsas valdkonnas.

1. Juurdepääsetavus: teha kaubad ja teenused puuetega inimestele kättesaadavaks ning edendada nende abivahendite turgu.

2. Osalemine: hoolitseda selle eest, et puuetega inimesed saaksid kasutada kõiki ELi kodanikele ette nähtud hüvesid; eemaldada ühiskonnaelus ja vabaaja tegevustes võrdsetel alustel osalemise takistused; tagada kvaliteetsete kogukonnapõhiste teenuste osutamine.

3. Võrdõiguslikkus: võidelda puuetega inimeste diskrimineerimise vastu ning soodustada võrdsete võimaluste loomist.

4. Tööhõive: suurendada avatud tööturul osalevate puuetega inimeste osakaalu märgatavalt. Nad moodustavad kuuendiku ELi tööealisest elanikkonnast, kuid nende tööhõivemäär on ebaproportsionaalselt madal.

5. Haridus ja koolitus: edendada puuetega õpilasi ja tudengeid kaasavat haridust ja elukestvat õpet. Võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja elukestvale õppele võimaldab puuetega inimestel osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus ning parandab nende elukvaliteeti. Euroopa Komisjon on puuetega inimeste jaoks välja töötanud mitmeid haridusalaseid algatusi. Loodud on Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur ning puuetega inimeste elukestvat õpet käsitlev spetsiaalne uurimisrühm.

6. Sotsiaalkaitse: luua inimväärsed elamistingimused, võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.

7. Tervishoid: soodustada võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele ja neid osutavatele asutustele.

8. Välistegevus: kaitsta puuetega inimeste õigusi ELi laienemisprotsessis ja rahvusvahelistes arenguprogrammides.

Euroopa Komisjon toetab ka Euroopa akadeemilise puuetealaste ekspertide võrgustikku ANED, mis analüüsib komisjoni jaoks olukorda riikides ning nende poliitikastrateegiaid ja andmeid. Võrgustikul on ka veebiplatvorm, mis annab ülevaate põhivahenditest, mida liikmesriikides ja ELis on vaja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks. Selle platvormi loomine on esitatud Euroopa puuetega inimeste strateegiale lisatud 2010–2015 võetavate meetmete loetelus.

Jaga seda lehte