Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Osobe s invaliditetom

EU promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, u skladu s pristupom EU-a pitanjima invaliditeta temeljenom na ljudskim pravima. Invaliditet nije stvar diskrecijskog prava već pitanje ljudskih prava. Taj je pristup i u središtu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), čiji je EU potpisnik.

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. Europske komisije, prihvaćena 2010., nadovezuje se na UNCRPD uz korištenje iskustava iz Akcijskog plana za osobe s invaliditetom za razdoblje 2004. – 2010.

Njezini se ciljevi nastoje ostvariti provođenjem mjera u osam prioritetnih područja:

1. pristupačnost : učiniti robu i usluge pristupačnima za osobe s invaliditetom te promicati razvoj tržišta pomagala.

2. sudjelovanje : osigurati da osobe s invaliditetom uživaju sve koristi građanstva EU-a; uklanjati prepreke jednakom sudjelovanju u javnom životu i slobodnim aktivnostima; promicati pružanje kvalitetnih usluga koje se pružaju u zajednici.

3. jednakost : suzbijati diskriminaciju na temelju invaliditeta i promicati jednake mogućnosti.

4. zapošljavanje : znatno povećati udio osoba s invaliditetom koje rade na otvorenom tržištu rada. Oni čine šestinu ukupnog stanovništva EU-a u radnoj dobi, no stopa njihove zaposlenosti relativno je niska.

5. obrazovanje i osposobljavanje : promicati uključivo obrazovanje i cjeloživotno učenje za učenike i studente s invaliditetom. Jednaki pristup kvalitetnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju osobama s invaliditetom omogućuje da u potpunosti sudjeluju u društvu te da poboljšaju kvalitetu svojeg života. Europska komisija pokrenula je nekoliko obrazovnih inicijativa za osobe s invaliditetom. Među njima su Europska agencija za razvoj obrazovanja za učenike i studente s posebnim potrebama te posebna studijska skupina za invaliditet i cjeloživotno učenje.

6. socijalna zaštita : promicati pristojne životne uvjete, suzbijati siromaštvo i socijalnu isključenost.

7. zdravstvena zaštita : promicati jednak pristup zdravstvenim uslugama i ustanovama koje pružaju te usluge.

8. vanjsko djelovanje : promicati prava osoba s invaliditetom u kontekstu proširenja EU-a i međunarodnih razvojnih programa.

Komisija podupire i rad Akademske mreže europskih stručnjaka za invaliditet (ANED), koja Komisiji pruža analize situacije, politike i podataka pojedinih država. ANED upravlja i internetskim alatom koji pruža pregled glavnih instrumenata u državama članicama i EU-u koji su potrebni za provedbu UNCRPD-a. Razvoj tog alata jedna je od mjera predviđenih u Popisu mjera (2010. – 2015.) uz Europsku strategiju za osobe s invaliditetom.

Podijeli ovu stranicu