Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćene su sve internetske stranice institucija Europske unije u okviru domene europa.eu. Iako je većinu tih stranica moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim je slučajevima to potrebno da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje ste zatražili.

Na stranicama na kojima se takvi podaci traže s njima se postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vam se pružaju informacije o uporabi vaših podataka u njihovim posebnim izjavama o politici zaštite osobnih podataka.

U tom pogledu:

 • za svaku e-uslugu voditelj obrade određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost s politikom zaštite osobnih podataka
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za primjenu odredaba ove Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako bi trebali obavljati svoje zadatke
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije

Na internetskim stranicama institucija Europske unije u okviru domene .eu nalaze se poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da se informirate o njihovoj politici zaštite osobnih podataka.

E-usluge

E-usluga na portalu EUROPA usluga je ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

Na portalu EUROPA bit će dostupne tri vrste e-usluga:

 • informacijske usluge kojima se građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugima omogućuje jednostavan i djelotvoran pristup informacijama
 • usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim tijelima kako bi se olakšala savjetovanja o politikama i dobivanje povratnih informacija
 • transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om kao što su javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijave na razna događanja, nabava dokumenata

Informacije navedene u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava sljedeće informacije:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke kako bi se ispunile određene svrhe
 • kome se vaši podaci otkrivaju
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe

Europa Analytics

Europa Analytics interna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost internetskih stranica Europske komisije na portalu EUROPA.

Posjetitelji stranica automatski se prate pomoću trajnih kolačića s portala Europa. Možete odabrati da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Kako biste provjerili svoj trenutačni status i odabrali opciju, označite odgovarajuće polje teksta u nastavku.

Europska komisija u ime svih institucija i tijela EU-a održava međuinstitucijske internetske stranice (europa.eu). Posjetite sljedeću stranicu s pravnom obavijesti kako biste odabrali da vas se ne prati kad posjećujete te stranice.

Uz Europsku komisiju, ostale institucije i tijela EU-a trenutačno upotrebljavaju vlastite sustave za analitiku. Za više informacija posjetite njihove stranice s pravnom obavijesti.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na portalu Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako kontaktirati stranice portala Europa

Na mnogim stranicama portala Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće vaš softver za e-poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte. Kada šaljete takvu poruku, vaši se osobni podaci prikupljaju samo radi toga da se na nju odgovori.

Ako tim koji odgovara na poruke upućene na zajedničku adresu e-pošte ne može odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. Bit ćete obaviješteni e-poštom kojoj je službi proslijeđen vaš upit.

U svoju poruku možete uključiti sva pitanja o obradi vaše e-pošte i povezanih osobnih podataka.

Čuvanje podataka

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na računalu vanjskog ugovornog suradnika, koji djeluje kao izvršitelj obrade i koji mora jamčiti zaštitu podataka i povjerljivost propisanu Uredbom (EU) 2018/1725. 

Provjeravanje, mijenjanje ili brisanje podataka

Ako želite provjeriti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke koje su pohranili voditelji obrade podataka odgovorni za stranice portala Europa, obratite se e-poštom voditelju obrade podataka za portal Europa u Glavnoj upravi za komunikaciju na adresu navedenu u nastavku. U poruci jasno objasnite svoj zahtjev i navedite URL internetskih stranica na koje se zahtjev odnosi.

Adresa e-pošte: europamanagement@ec.europa.eu