Подкрепа за икономическото развитие

Над половината от финансирането от ЕС се предоставя чрез 5-те европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ). Те се управляват съвместно от Европейската комисия и държавите от ЕС. 

Целта на тези фондове е да се извършват инвестиции за създаване на работни места и подобряване на устойчивостта и състоянието на европейската икономика и околна среда.

Със средствата от ЕСИФ предимно се финансират дейности в 5 области:

  • научни изследвания и иновации
  • цифрови технологии
  • подпомагане на нисковъглеродната икономика
  • устойчиво управление на природните ресурси
  • малки предприятия.

Петте фонда

Европейските структурни и инвестиционни фондове са

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) – с него се насърчава балансираното развитие в различните региони на ЕС.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейският социален фонд (ЕСФ) – чрез него се подкрепят проекти, свързани със заетостта, в цяла Европа и се инвестира в човешкия капитал на Европа – работниците, младежите и всички хора, които търсят работа.
Европейски социален фонд (ЕСФ)

Кохезионният фонд (КФ) – чрез него се финансират проекти в областта на транспорта и околната среда в страните, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е по-малък от 90% от средния за ЕС. За периода 2014 – 2020 г. това са България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република.
Кохезионен фонд (КФ)

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – насочен е към преодоляване на специфичните предизвикателства пред селските райони в ЕС.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) – чрез него се помага на рибарите да практикуват устойчив риболов, както и на крайбрежните общности да диверсифицират икономиката си, като по този начин се допринася за подобряването на качеството на живот в европейските крайбрежни райони.
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Как се управляват средствата

Средствата по всички тези фондове се управляват от самите държави от ЕС посредством споразумения за партньорство.

Всяка държава подготвя споразумение в сътрудничество с Европейската комисия, в което се посочва начинът на използване на средствата по фондовете за текущия период на финансиране 2014 – 2020 г.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Въз основа на споразуменията за партньорство се разработват инвестиционни програми, чрез които финансирането се насочва към регионите и проектите в съответните области на политиката.

Области на инвестиции

Бенефициери на средства по ЕСИФ

Резултати от преговори

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Документи