Подкрепа за икономическото развитие

Над половината от финансирането от ЕС се предоставя чрез 5-те европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ). Те се управляват съвместно от Европейската комисия и държавите от ЕС. 

Целта на тези фондове е да се извършват инвестиции за създаване на работни места и подобряване на устойчивостта и състоянието на европейската икономика и околна среда.

Със средствата от ЕСИФ предимно се финансират дейности в 5 области:

  • научни изследвания и иновации
  • цифрови технологии
  • подпомагане на нисковъглеродната икономика
  • устойчиво управление на природните ресурси
  • малки предприятия.

Петте фонда

Европейските структурни и инвестиционни фондове са

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) – с него се насърчава балансираното развитие в различните региони на ЕС.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейският социален фонд (ЕСФ) – чрез него се подкрепят проекти, свързани със заетостта, в цяла Европа и се инвестира в човешкия капитал на Европа – работниците, младежите и всички хора, които търсят работа.
Европейски социален фонд (ЕСФ)

Кохезионният фонд (КФ) – чрез него се финансират проекти в областта на транспорта и околната среда в страните, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е по-малък от 90% от средния за ЕС. За периода 2014 – 2020 г. това са България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република.
Кохезионен фонд (КФ)

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – насочен е към преодоляване на специфичните предизвикателства пред селските райони в ЕС.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) – чрез него се помага на рибарите да практикуват устойчив риболов, както и на крайбрежните общности да диверсифицират икономиката си, като по този начин се допринася за подобряването на качеството на живот в европейските крайбрежни райони.
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Как се управляват средствата

Средствата по всички тези фондове се управляват от самите държави от ЕС посредством споразумения за партньорство.

Всяка държава подготвя споразумение в сътрудничество с Европейската комисия, в което се посочва начинът на използване на средствата по фондовете за текущия период на финансиране 2014 – 2020 г.

Въз основа на споразуменията за партньорство се разработват инвестиционни програми, чрез които финансирането се насочва към регионите и проектите в съответните области на политиката.

Области на инвестиции

Бенефициери на средства по ЕСИФ

Резултати от преговори

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 декември 2015Регионална и селищна политика

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes