Støtte til den økonomiske udvikling

Over halvdelen af EU's midler bliver kanaliseret gennem de 5 europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). De forvaltes i fællesskab af EU-Kommissionen og EU-landene. 

Formålet med alle fondene er at investere i jobskabelse, en bæredygtig og sund økonomi og et bedre miljø.

ESI-fondene har især fokus på fem områder:

  • forskning og innovation
  • digital teknologi
  • lavemissionsøkonomi
  • bæredygtig forvaltning af naturressourcerne
  • små virksomheder

De 5 fonde

De europæiske struktur- og investeringsfonde omfatter:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som støtter en afbalanceret udvikling i de forskellige regioner i EU.
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Den Europæiske Socialfond (ESF), som støtter beskæftigelsesrelaterede projekter i hele Europa og investerer i Europas menneskelige kapital – arbejdstagerne, de unge og alle de jobsøgende.
Den Europæiske Socialfond (ESF)

Samhørighedsfonden, som støtter projekter på transport- og miljøområdet i de lande, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er på mindre end 90 % af EU-gennemsnittet. I 2014-20 drejer det sig om Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
Samhørighedsfonden

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som fokuserer på at afhjælpe de særlige problemer, som EU's landdistrikter kæmper med.
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som hjælper fiskere til at indføre bæredygtige fangstmetoder og kystsamfundene til at diversificere deres økonomier, så livskvaliteten for Europas kystbefolkning bliver bedre.
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Sådan forvaltes fondenes midler

Alle pengene forvaltes af de enkelte EU-lande via partnerskabsaftaler.

Hvert land har i samarbejde med EU-Kommissionen udarbejdet en aftale om, hvordan midlerne skal bruges i den nuværende støtteperiode 2014-20.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerskabsaftalerne munder ud i en række investeringsprogrammer, der kanaliserer pengene ud til de forskellige regioner og til projekter inden for de berørte områder.

Investeringsområder

Modtagere af støtte fra ESI-fondene

Resultater af forhandlinger

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenter