Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett dataskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de personuppgiftsansvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter.
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner.

Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

E-tjänster

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra att få tag på information.
 • Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och möjligheter att lämna synpunkter.
 • Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter.
 • Hur länge uppgifterna sparas.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

För att kontrollera din status och göra ditt val markerar du rutan i texten nedan.