Podpora hospodárskeho rozvoja

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

EŠIF sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

  • výskum a inovácie,
  • digitálne technológie,
  • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
  • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • malé podniky.

Päť fondov

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.
Európsky sociálny fond (ESF)

Kohézny fond (KF) – poskytuje fondy na dopravné a environmentálne projekty v krajinách, v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa nižší ako 90 % priemeru EÚ. V rokoch 2014 až 2020 sú to Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Kohézny fond (KF)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) – pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov a pobrežným spoločenstvám pri diverzifikácii ich hospodárstiev, čím zlepšuje kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.
Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Ako sú fondy spravované

Všetky tieto fondy spravujú samotné krajiny EÚ prostredníctvom partnerských dohôd.

Každá krajina pripraví v spolupráci s Európskou komisiou dohodu, v ktorej sa stanoví, ako sa finančné prostriedky použijú počas súčasného obdobia financovania 2014 – 2020.

Partnerské dohody sú podkladom k viacerým investičným programom, cez ktoré sa poskytujú finančné prostriedky rôznym regiónom a na rozličné projekty v daných oblastiach politiky.

Investičné oblasti

Príjemcovia EŠIF

Výsledky rokovaní

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 December 2015Regionálna a mestská politika

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty