Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európska stratégia zamestnanosti

Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) vznikla v roku 1997, keď sa členské štáty EÚ zaviazali vytvoriť súbor spoločných cieľov v oblasti politiky zamestnanosti. Jej hlavným cieľom je vytvorenie väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest v celej EÚ.

Teraz je súčasťou stratégie rastu Európa 2020 a realizuje sa prostredníctvom európskeho semestra – každoročného postupu presadzovania úzkej koordinácie politík medzi členskými štátmi EÚ a európskymi inštitúciami.

Realizácia ESZ, ktorú svojou činnosťou podporuje Výbor pre zamestnanosť, zahŕňa najmä tieto 4 kroky v postupe európskeho semestra:

  1. Usmernenia politík zamestnanosti sú spoločné priority a ciele pre politiky zamestnanosti navrhnuté Komisiou, odsúhlasené národnými vládami a prijaté Radou EÚ.
  2. Spoločná správa o zamestnanosti (JER) je založená na a) hodnotení situácie v oblasti zamestnanosti v Európe, b) vykonávaní usmernení politík zamestnanosti a c) posúdení hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej situácie. Vydáva ju Komisia a prijíma Rada EÚ.
  3. Národné programy reforiem (NPR) sú správy predložené vládami členských štátov, ktorých súlad s cieľmi stratégie Európa 2020 posudzuje Komisia. (databáza – NPR pred rokom 2011)
  4. Na základe posúdenia NPR Komisia vydáva sériu správ o jednotlivých krajinách, v ktorých analyzuje hospodársku politiku členských štátov a uverejňuje odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Zdieľať stránku